آثار شخصیت حقوقی شرکت های تجاری

ماده 393 – مفاد مواد و اين قانون درباره شركتها ي سهام ي عام نيز مجري است. ماده 384 – ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم مي شود و با قيد تار يخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانوني او مي رسد و نسخه اول را شخصي كه پذ يره نويس ي نزد او انجام مي شود نگهداري مي كند و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء به پذيره نويس تسليم مي شود. چنانچه ورقه تعهد سهام را شخصي به نمايندگي از ديگري تكميل و امضاء كند، هويت، نشاني دقيق و سمت وي در ورقه تعهد سهم قيد و مدرك نما يندگ ي او أخذ مي شود. 16- ذكر نام، اقامتگاه و ميزان تعهدات متعهد پذيره نويسي كه شخصي حقوقي است غير از مؤسسان و پذيره نويسان كه پذيره نويسي سرمايه پذيره نويسي نشده را ظرف مهلت مقرر تعهد مي كند. 6- مدير و مديرعاملِ مدير تصفيه و اقارب آنها تا درجه سوم از طبقات سه گانه، چنانچه مدير تصفيه شخص حقوقي باشد. 3 – كليه اموال اشخاص ثالث كه به هر عنوان در تصرف شركت است و نيز صورت كليه اموالي كه شركت به هر عنوان نزد ديگران دارد.

  • شروع این شخصیت زمانی است که شروع تعهدات شرکت را تعیین می کند و تا قبل این شخصیت نمی شود تعهداتی را که شریکان برعهده دارند ، برعهده شرکت گذاشت چون شرکتی وجود ندارد .
  • در صورت استنكاف مدير عامل از اجراي تصميمات هيأت مديره، مجامع عمومي، اساسنامه، مقررات و قوانين، رئيس هيأت مديره مي تواند هيأت مديره را بر اي استماع توض يحات مد يرعامل در اين باره دعوت كند.
  • به هر حال، صرف نظر از این بحثهای نظری، شخصیت حقوقی شرکت دارای این ویژگی مفید است که می تواند با ضروریات عملی منطبق شود این شخصیت گاه ثابت و تغییر ناپذیر است.

ماده 308 – هرگاه شركت تجار تي برخلاف ماده اي ن قانون و تبصره آن مستقيم يا غير مستقيم سهام يا سهم الشركه خود را تملك كند، بايد مقدار مازاد را ظرف سه ماه به طريق مقتضي واگذار نمايد. در غير اين صورت، هر ذي نفع مي تواند الزام شركت را به واگذاري سهام مذكور از دادگاه درخواست كند. سهام مذكور فاقد سود، حق تقدم و حق رأي است و در نصاب مجامع عمومي لحاظ نم ي شود و منافع آن پس از انحلال شركت به نسبت ميان سهامداران تقسيم مي گردد. ماده 280 – سود قابل تقسيم، حاصل كسر زيانهاي ساله اي مال ي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده اين قانون و اندوخته اختياري مصوب مجمع عمومي عادي از سود خالص سال مالي شركت است كه به آن سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است، اضافه مي شود. ماده 258 – بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف و يا تقص ير مد ير يا مد يران و مديرعامل در انجام وظايف مربوط به شركت را به اولين مجمع عمومي گزارش كنند.

اما در ادامه با توجه به قانون و آنچه که در منابع معتبر آورده شده است تفاوت شخص حقیقی و حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم. در یک تعریف ساده می توان گفت هر انسانی که زنده است و در جامعه زندگی می کند یک شخص حقیقی نامیده می شود که این شخص دارای شخصیت و حقوق مخصوص به خود می باشد. در واقع هر کس در هر سنی (کوچک و بزرگ) یک شخص حقیقی محسوب می شود و دیگر انسان ها و جامعه مکلف به رعایت حقوق وی هستند و او نیز موظف است برخی تکالیف و حقوق مربوط به دیگران را مراعات نماید. همان طور که ذکر شد نفس انحلال باعث از بین رفتن شخصیت حقوقی نمی‌شود بلکه با انحلال شخصیت حقوقی وارد مرحله جدیدی به نام تصفیه می‌شود.

سال به وسيله مجمع عمومي تعيين و به تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي رسد. ماده 561 – شركت تعاوني غيرسهامي فقط به اعضاي تعاوني خدمات ارائه مي كند. سهامداران از ميزان مشخصي كه به موجب اين قانون تعيين شده است تجاوز نمي كند. سهامداران از ميزان مشخصي كه به موجب اين قانون تعيين مي شود تجاوز نمي كند . كه برخلاف مفاد اين ماده بين شركا مقرر شود، در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد. ماده 459 – گواهينامه حق خريد سهم بايد به همان ترتيب كه بر اي امضاي اوراق سهام شركت مقرر است به امضاء برسد.

برای روشن شدن بحث لازم است بین سه مفهوم «شرکت عملی»، «شرکت در حال همکاری» و «شرکت در شرف تأسیس» تفاوت قائل شد. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص120 . گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت، ص453 . ماجرا از این قرار است که نماینده شرکت گ چکی به مبلغ مذکور صادر کرده وخانم ش نیز برای ضمانت وصول مبلغ چک، آن را امضا کرده است اما چک در تاریخ سررسید تادیه نمی‌شود.

ماده 156- پس از سپري شدن مهلت مذكور در ماده اين قانون مرجع ثبت شركتها بايد به درخواست هر شخص، نام تعيين شده براي شركت در شرف تأسيس را به وي اختصاص دهد. ماده 142- مرجع ثبت شركتها مكلف است كليه مواردي را كه ثبت و آگهي آنها مطابق اين قانون الزامي است در سامانه الكترونيك خود كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها را تأمين ميكند قرار دهد و حداقل تا سي سال نگهداري كند. ماده 136- مرجع ثبت شركتها بايد براي كليه اشخاص حقوقي كه ثبت آنها الزامي است شناسه انحصاري اختصاص دهد. اشخاص حقیقی پس از رسیدن به سن قانونی یا سن بلوغ، می توانند از حقوق خود استفاده کنند و تکالیف قانونی خود را انجام دهند.

انواع شخصیت های حقوقی:

از بین گروه های فعالیتی که ملاحظه می کنید، گروه فعالیتی شخصیت حقوقی را که قصد تاسیس آن را دارید، انتخاب نمایید. شرکت در حال همکاری»، الگوی قانونی شرکت بدون شخصیت حقوقی است و تابع مواد ۱۸۷۱ به بعد قانون مدنی فرانسه است. راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده مؤسسان گذاشت؛ چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، مؤسسان را باید اصيل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده تعهدات خود برآیند. به نظر می رسد قانون گذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند؛ یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند. مخالفین این دلیل را نیز صحیح نمی دانند؛ زیرا این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازات های مالی، بتوان شخصیت حقوقی را از ارتکاب به جرم در اینده باز داشت و این مجازات نیز ممکن است تاثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در اینده» تحقق یابد.

شخصیت حقوقی شرکت

حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیرمجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد. ستاره سادات ناجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. موسساتی که هدف از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور میان اعضای خود یا غیر باشد. ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

کتاب عبور از شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری

تبصره – در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام هرگاه مجمع عمومي از انتخاب بازرس يا بازرسان خودداري كند سازمان بورس و اوراق بهادار به تقاضاي هر ذي نفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرسان را با تعيين حق الزحمه انتخاب مي كند. ماده 252 – هرگاه مدير يا مديران از دعوت مجمع عموم ي در م ورد مذكور در ماده اين قانون خودداري كنند يا دعوت به وسيله آنان ممكن نباشد، بازرس يا بازرسان باقيمانده شركت بايد رأساً يا به تقاضاي هر ذي نفع با رعايت تشريفات لازم مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد بازرسان دعوت كنند. یکی از مهم ترین آثار ی که بر شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مترتب می گردد آن است که این گونه اشخاص نیز به مانند اشخاص حقیقی می بایستی جهت شناسایی خود در عرصه تجارت دارای نام مستتقل بوده تا بتوانند با آن به فعالیت تجاری بپردازند. بنابراین نه تنها می بایستی به عنول تاجر نام خود را در دفتر ثبت تجاری به مجب ماده sixteen قانون تجارت ثبت نمایند ؛بلکه با رعایت شرایط و مقررات مربوط به هر نوع شرکتی که می خواهند تحت آن عنوان به فعالیت بپردازند ، در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت برسند . نام شخص حقوقی باید به گونه ای تعیین گردد که بیانگر نام و نوع شرکت بوده و مخاطب را از وضعیت سهامی ، تضامنی ، نسبی یا با مسئولیت بودن آن شرکت مطلع سازد.داشتن نام نجاری و علامت تجاری نیز یکی دیگر آثار مترتب بر شخصیت حقوقی می باشد که متفاوت از نام شرکت های تجاری می باشد .

هزینه ثبت اینترنتی تاسیس شخصیت حقوقی

شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه و پرداخت قسمت نقدی سرمایه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آن ها تشکیل می شود. اشخاص حقیقی تملک و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول خود را در اختیار دارند. لیکن مالکیت اموال اشخاص حقوقی صرفاَ ثبت تغییرات شرکت از نوع منقول است ولو اینکه اموال غیر منقول باشند.چرا که سرمایه شرکت که در قالب سهام یا سهمیه منعکس است تحت عنوان اموال منقول تقویم و محاسبه می شود.ضمناَ اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هیچگونه حق یا تملکی بر اموال شرکت ندارند.

ماده 434 – در جلسه دوم مجمع عمومي مؤسس كه طبق ماده اين قانون به منظور رسيدگي به وضع آورده هاي غيرنقد و مزاي اي مطالب ه شده تشك يل م يگردد بايد اشخاصي كه حداقل بيش از نصف سرمايه شركت را تعهد كرده اند حاضر شوند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قيد گردد. ماده 431 – گزارش مربوط به تقويم آورده هاي غيرنقد ثبت برند تجاری و علل و موجبات مطالبه مزايا بايد در مجمع عمومي مؤسس مطرح گردد. دارندگان آورده غيرنقد و اشخاص ي كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده اند در موقعي كه تقويم آورده غيرنقدي يا مزاياي مورد مطالبه آنها موضوع رأي گيري است، حق رأي ندارند. آن قسمت از سرمايه غيرنقد ني ز كه موضوع مذاكره است از حيث حد نصاب، جزء سرمايه شركت محسوب نمي شود.

یکی از زیر مجموعه های مهم و کاربردی سامانه جامع ثبت شرکت ها ، سامانه ثبت اینترنتی تاسیس شخصیت حقوقی بوده که از طریق آن، افراد می توانند بی آنکه نیاز به مراجعه حضوری به مرجع ثبت شرکت ها باشد، برای تاسیس شخصیت حقوقی مورد نظر خود اعم از شرکت تجاری و موسسه غیر تجاری اقدام نمایند. ار آنجا که ثبت و تاسیس ثبت شرکت شخصیت حقوقی از طریق این سامانه تابع مقررات و روند تعیین شده از سوی سامانه مذکور می باشد، لازم است که مراحل ورود به سایت ثبت اینترنتی تاسیس شخصیت حقوقی و نحوه ثبت شخصیت حقوقی در آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.

ماده 321 – در كليه مواردي كه به موجب اين قانون مدير يا مديران تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شوند، در صورت فوت، انحلال يا معذوريت مدير تصفيه يا منع وي از تصدي اين سمت، دادگاه دوباره به تعيين مدير تصفيه اقدام مي كند. ماده 300 – در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر ي ك از دارندگان اوراق بهادار و يا بستانكاراني كه منشأ طلب آنها قبل از تار يخ نشر آخر ين آگه ي مذكور در ماده اين قانون باشد مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود به كاهش سرمايه شركت را به دادگاه تقديم كنند. ماده 299 – مدير يا مديران قبل از اقدام به كاهش اخ تي اري سرما يه بايد تصم يم مجمع عمومي در اين باره را حداكثر ظرف يك ماه در روزنامه رسم ي و در صور تي كه شركت روزنامه داشته باشد، در روزنامه شركت، آگهي كنند. تبصره – مجمع عمومي فوق العاده مي تواند اختيار تعيين موارد مذكور در بندها ي و اين ماده را به مدير يا مديران واگذار كند.

با اعلام انحلال شخص حقوقی،عملیات جاری آن متوقف و از آن به بعد صرفاَ تداوم فعالیت به منظور رتق و فتق امور و اتمام عملیات نیمه تمام و در دست اجراء از طریق مدیر یا مدیران تصفیه امکان پذیر می باشد چرا که انحلال شخص حقوقی به منزله فوت شخصیت حقیقی می باشد. اداره شخص حقوقی با مدیر یا هیئت مدیره بوده که حسب مورد توسط شرکا یا سهامداران در شرکت های تجاری وفق قانون تجارت و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت تعیین می گردد . بنابراین در حدود اختیارات تفویض شده به ایشان یا مدیرعاملی که به عنوان نماینده شرکت از طرف هیئت مدیره در شرکت های سهامی انتخاب می گردد و در چهارچوب آن حق امضا از طرف شرکت پیدا می کند ، به انجام تعهدات شرکت و انعقاد معامله می پردازند .