آموزش تصویری ثبت تغییرات شرکت در ۱۷ گام تصویری

  • انجام خدمات عمومی
  • صنایع دارویی
  • تغییر در موضوع فعالیت شرکت
  • بزرگ وکوچک کردن هر نوع نقشه یا عکس
  • ثبت اطلاعات شرکت
  • ثبت شرکت و خودحمایتی

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسهای توسط منشی ترتیب داده میشود که به امضای هیأت رئیسهٔ مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند. دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است . در شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش اوراق مشارکت و یا سهام از طریق بورس اوراق بهادار به افراد عام جامعه تامین می گردد و سهام این دسته از شرکت ها در بورس به خرید و فروش می رسد.

سامانه ثبت شرکت

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است. اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازهٔ هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازهٔ آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را دربارهٔ چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دورهٔ مالی شرکت به منزلهٔ مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دورهٔ مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقهٔ این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد. This data was generated by GSA Content Generator Demoversion!

مدیر عامل شرکت نمیتواند در عین حال رئیس هیأت مدیرهٔ همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد. رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و ادارهٔ جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را درمواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها میباشد دعوت نماید. جز دربارهٔ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیهٔ اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. این مبالغ در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی با استفاده از دستگاه کارت خوان از متقاضی اخذ می گردد. تبصره – در هر یک از واحدهای روستایی سهامداران شرکتهای سهامی زراعی حق استفاده مطلق و دائم اراضی را که در اختیار دارند به شرکتواگذار مینمایند و متناسب با ارزش این حق و مقدار و موقعیت زمین مربوط و ارزش عوامل زراعتی تعدادی از سهام شرکت را که وزارت تعاون و امورروستاها بر اساس مقررات پیشبینی شده در اساسنامه این قبیل شرکتها موضوع ماده پنج این قانون تعیین مینماید دریافت خواهند نمود.

ج – مبلغ دویست و هشتاد و نه میلیون و نهصد و ده هزار (۲۸۹۹۱۰۰۰۰) ریال از سرمایه اتحادیههای تعاون روستایی در سازمان مرکزی تعاونروستایی ایران که به صورت اسناد وامها و اعتبارات به بانک انتقال مییابد. تبصره – وزارت آب و برق وظایف مربوط به اجرای این ماده را در سطح روستاها به وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی واگذار خواهد کرد. تبصره – در تهران و مراکز عمده جرایدی که اعلانات را باید منتشر نمایند و در نقاطی که روزنامه نیست وسائلی که به موجب آن اعلانات بایدمنتشر شود همه ساله توسط وزارت عدلیه معین و اعلام خواهد شد. تبصره – صنایع کوچک موضوع این ماده صنایعی است که ضوابط آن به وسیله وزارت اقتصاد تعیین میشود. پکیج های گران تر ممکن است شامل گواهی های سهامی و موارد بیشتری نیز باشند. تعقیب و دادرسی در این قبیل موارد فوری و خارج از نوبت به عمل میآید. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. رأی هیأت نظارت قطعی است. هر کس بر خلاف ماده ۱۲۶ به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مادهٔ مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید