اشخاص حقوقی چگونه مجازات می شوند و مسئولیت کیفری شخص حقوقی چیست؟

در منابع مختلف و با توجه معیارهای مختلفی تعاریف متفاوتی برای شخص حقوقی ارائه شده است اما آنچه گفته شد واضح ترین و جامع ترین تعریف برای آن است که عموم مردم نیز می تواند آن را به راحتی درک و به خاطر بسپارند. در نظر گرفتن یک نهاد یا ارگان به عنوان یک شخصیت حقوقی بدین سبب صورت می گیرد که برای آن سازمان یا نهاد حقوق و تکالیف منحصر به فردی مشخص شود. به طور کلی می توان چنین گفت که چنانچه سرمایه شخص حقوقی متعلق به دولت یا شهرداری باشد و یا این که هدف و فعالیت این اشخاص در راستای اهداف و فعالیت های عمومی باشد، شخص حقوقی حقوق عمومی محسوب خواهند شد.

  • شناسه ملی اشخاص حقوقی چیست و چه استفاده ای از آن می شود؟ اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون اشخاص به دو دسته اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تقسیم می‌شوند؛ اشخاص حقیقی کلیه افرادی هستند که با تولد به زندگی پا می گذارند و با فوت از دنیا می روند.
  • در دسترس بودن صورت دارايي بايد در روزنامه شركت و درصورتي كه شركت روزنامه نداشته باشد، در يك روزنامه كثيرالانتشار سراسري آگهي شود.
  • 19- غلامی، جهان بخش، نظریه‌ی اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
  • شخصیت حقیقی و حقوقی، ازانواع شخصیت در حقوقمی باشند.شخصیت حقیقی، شامل همه افراد عالم بشریت است که دارای طول عمر محدود بوده و زندگی آن ها، با مرگ پایان می یابد.شخص حقوقی، شامل شرکت ها و موسسات، می باشد که با اراده موسسین آن، ایجاد می شود و پایان عمر آن، با انحلال، صورت می گیرد.
  • 26- مهاجریان، عباس، مدیران در شرکتهای سهامی، مجله کانون وکلا، ش 133، 1354.

2- عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، پیشین، صص 93-91. 2- عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج اول، چ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378، ص 123. 2- کامیار، محمد رضا، گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی، مجموعه سوم، نشر حقوقدان، تهران، چ اول، پاییز 1376، ص one hundred thirty five. 1- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج دوم، چ اول، نشر دادگستر، 1375، ص 151. 1- پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات سمت، تهران، چ اول، 1385، ص 174.

مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی

ماده 495 – شركا ضامن مي توانند سقف معيني از ديون شركت را به نحو ي كه در اساسنامه مشخص مي شود تضمين كنند. در اين صورت لازم است در نام شركت ب ه نام شريك يا حداقل يكي از شركاي ضامن و ميزان ضمانت آنها اشاره شود. در اين مورد درج ميزان مسؤوليت شركاي ضامن در اظهارنامه ثبتي موضوع ماده اين قانون ثبت شرکت در تهران الزامي است. ماده 346 – هريك از شركا، سهامداران و يا بستانكاران شركت كه در مورد صورت موضوع ماده اين قانون اعتراضي دارند، مي توانند در دادگاه اقامه دعوي كنند . اگر طلب يا وثيقه عيني يا حق رجحان شخصي كه طلب يا ادعا ي او قبول شده است مورد اعتراض باشد، عليه بستانكار مذكور اقامه دعوي مي شود.

شخص حقوقی کیست

تبصره- شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام كه سهام آنها به صورت بلوك يا عمده در بازار بورس يا خارج از بورس عرضه مي شود نم ي توانند از طريق شركتهاي تابع و وابسته خود با سايرين در خريد سهام مورد عرضه رقابت كنند . ماده 283 – مجمع عمومي عادي مي تواند مقرر كند مبالغي از اندوخته ه اي اختي اري شركت بين شركا و يا سهامداران تقسيم شود. در اين صورت، در تصميم مجمع مذكور به طور صريح قيد م يشود كه مبالغ مورد نظر بايد از كدام يك از اندوخت هها برداشت و تقسيم گردند.

فقدان بعض از اختیارات نماینده حقوقی :

نماینده ، شخص حقیقی یا شخص حقوقی است که بر مبنای اعطاء قانونی نمایندگی مبادرت به طرح هر گونه دعوا یا ادفاع و تعقیب آن ازسوی وزارت خانه ، مؤسسه دولتی و غیره و به نام و به منظور اجرای اهداف آنان می نماید . به طوری که با فقدان صلاحیت یا تصمیم دستگاه امکان تغییر و جابجایی مکرر نماینده فراهم وبا مقام اعطاء کننده نمایندگی، مسئولیت پیگیری و استیفاء حقوق دولت را بعهده خواهد داشت. 5) موضوع وکالت به اعتقاد تغییرات شرکت حقوقدانان فقط انجام اعمال حقوقی است زیرا مفهوم نمایندگی در معاملات خواه عقد یا ایقاع پیدایش می‌یابد. از موضوع وکالت که در ماده‌ی 656 قانون مدنی انجام امری دانسته شده است بیرون می‌باشد. از همین رو قرارداد وکالت از قرارداد اجاره کار یا خدمات جدا می‌شود زیرا موضوع قرارداد اجاره در این موارد اعمال مادی است. در حالی که بسیاری از اعمالی که مدیران در شرکت انجام می‌دهند از ماهیت مادی برخورداراند.

بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد؛ لیکن این نکته راهمانطور که پیش از این نیز بیان نمودیم نباید فراموش کرد که تاجر لزوما شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند. مطابق ماده 1 قانون تجارت ،تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی مشمول تعریف تاجر میشوند. علاوه بر افراد در جامعه، اشخاص دیگری هم یافت می شوند که به فعالیت می پردازند. مانند گروه ها ، جمعیت ها ، موسسات ، سازمان ها و … به این نوع اشخاص اشخاص حقوقی می گویند.

انواع شرکت های تجاری:

شخص حقوقی مولود اجتماعی است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی ایجاد می شود. آشنایی با اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و همچنین شناخت تفاوت شخص حقیقی و حقوقی به شما کمک خواهد کرد تا در کاربرد این اصطلاحات در حوزه مسائل حقوقی، مالیاتی، حسابداری و … دچار اشتباه نشوید. از آنجایی که این عبارات بسیار مصطلح هستند و کاربردهای زیادی در انواع مختلف حوزه ها دارند برخی از منابع تعریف صحیحی از آنها ارائه نکرده اند.

ماده 429 – در مجمع عمومي مؤسس كليه مؤسسان و پذ يره نويسان حق حضور دارند. ماده 404 – براي تبديل گواهينامه موقت به ورقه سهم مراتب يك نوبت در روزنامه شركت منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به سهامدار ان داده م ي شود تا براي تبديل سهام خود به اقامتگاه شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور برابر تعداد گواهينامه هايي كه تبديل نشده است، سهام بانام صادر و در اقامتگا ه شركت نگهدار ي مي شود تا هر موقع كه دارند گان گواهينامه هاي مذكور به شركت مراجعه كردند گواهينامه آنان أخذ و ابطال گردد و ورقه سهم به آنان داده شود.

در نتیجه اعمال مادی که متضمن انجام عمل حقوقی نیست در قالب اعمال وکیل قابل توصیف نمی‌باشد. 1) از ماده‌ی 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347و ماده one hundred thirty five قانون مذکور چنین بر می‌آید که مدیران غیر از موارد صلاحیت خاص مجامع و آن چه خارج از موضوع شرکت است دارای کلیه‌ی اختیارات قانونی هستند. این امر حاکی از آن است ثبت برند که مدیران شرکت وکیل آن محسوب نمی‌شوند؛ زیرا چنان چه مدیران وکیل شرکت محسوب گردند. فقط در محدوده‌ی اختیارات اعطایی امکان اقدام دارند نه فراتر از آن. مدت اعتبار ثبت علامت ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده‌ساله با پرداخت هزینه‌ی مقرر قابل تمدید است مدت استفاده انحصاری از اسم تجاری ۵ سال است.

نام را برای او انتخاب می‌کنند و نام خانوادگی همان نام خانوادگی پدر است. این استقلال در شرکتهای سهامی رنگارنگ تر و در شرکتهای خصوصی کوچک کمتر مشهود است. افراد حقیقی عمر طولانی دارند ، اما دوره فعالیت آنها از بدو تولد آغاز می شود و با مرگ آنها پایان می یابد. فرقی نمی کند موضوع بحث مالیات ، بیمه ، حقوق و دستمزد ، شرکت ها یا هر چیز دیگری باشد ، بالاخره نام این عبارات را می شنویم. از جمله شرایط اخذ مجوز، داشتن حداقل یک سال سابقه کار حقوقی و حداقل سرمایه غیر نقدی یک میلیون ریالی است.