انواع شرکت و مراحل ثبت شرکت

از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیلهی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمرهی املاک، مطابق نظامنامهی وزارت عدلیه به عمل میآید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین، برای روز تعیین حدود به وسیلهی اعلان احضار میشوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر میشود. 2. در این مرحله با حساس ترین قسمت شروع کار یک شرکت روبه رو می شوید. شرکت آراز پردازش کیا ، به شماره ثبت ۱۳۳۴۸ ، در زمینه طراحی وب سایت، ثبت شرکت، ثبت برند و نشان تجاری، طراحی تیزر های تبلیغاتی، طراحی بنر و پوستر فعال می باشد. بازدید کننده عزیز: جهت آگاهی از هزینه ثبت شرکت، تغییرات، ثبت برند و سایر امور، نام و شماره تماس خود را وارد نموده، تا “هزینه ثبت” و “مدت زمان ثبت” را به صورت پیامک دریافت نمایید. پیرو اطلاعیه شماره (28) در خصوص پلمب دفاتر قانونی ( روزنامه و کل ) به اطلاع می رساند : با توجه به درخواست شرکت پست و مراجعات مکرر متقاضیانی که از فرصت قبلی به منظور پرداخت هزینه های قانونی در خواست های خود استفاده ننموده اند، بدینوسیله فرصت مذکور تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/03/10تمدید می گردد. This data was generated with GSA Content Generator DEMO!

  • طرح تجاری (Business Plan)
  • مشخص کردن نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
  • کنترل و تایید مدارک ارسال شده
  • ۱۲۰ لیره هزینه چاپ فاکتور و برگه تحویل

هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامهی دعوا کرده، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به ادارهی ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائممقام قانونی، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، دعوا را تعقیب کند. در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامهای که برای آگهیهای ثبتی تعیین شده منتشر میگردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید. معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شکایت نماید. تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدودهی قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر گاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به هموجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورتمجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسهی اداری فوقالعاده رسیدگی، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.

راهنمای ثبت شرکت

تبصره ۲: در صورتی که اشتباه از طرف درخواستکننده ثبت باشد هزینهی تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آییننامه تعیین خواهد شد به عهدهی درخواستکننده خواهد بود. ۳- هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسندهی سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد. ۱- هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و ادارهی ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. نخست این که ثبت شعبه، در زمان ثبت خود شرکت انجام می گیرد که در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه، محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آنجا واقع است فرستاده شود.

شرکت سهامدار خصوصی که میتواند توسط سرمایهگذاران خارجی با همکاری یک شرکت محلی یا کارآفرین ایجاد شود. ازاینجهت تمامی مجمع عمومی میتواند مدت را تمدید و یا ملاحظاتی برای مدت شرکت به وجود آورند. تبصره: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهی طی مراحل قانونی و یا به واسطهی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. تبصره: هر گاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواستدهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهمالارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. گواهینامه ارزش افزوده از طرف سازمان امور مالیاتی صادر می گردد. چنان چه ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره – بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود رانسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت جلسه هیأت مدیره با امضاء آنها درج شود.

دیدگاهتان را بنویسید