ثبت تغییرات شرکت |مراحل استعلام هزینه تغییرات 02188888822

همانطور که استحضار دارند حسب اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر است “دادن اختیار تشکیل شرکتهاو مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است” و از طرفی به موجب ماده (۳) قانون ثبت شرکتها از تاریخ اجرای قانون مزبور به شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده خود بهامور تجارتی و صنعتی و یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده باشد، برخی از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در رابطه با بهرهگیری از متخصصین خارجی ناگزیر به انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی میباشند و به همین لحاظ لازم است حسب ماده (۳) قانون ثبت شرکتها این شرکتها شعب خود را در ایران به ثبت برسانند تا اولاً اقامتگاه قانونی آنها معلوم و ثانیاً از نظر حقوق بینالملل بتوان در محلی که شعبه خود را به ثبت رساندهاند عنداللزوم علیه آنها اقامه دعوی نمود و بدین ترتیب علی الاصول تعیین اقامتگاه قانونی و ثبت شرکتهای طرف قرارداد با دولت ایران به منزله دادن امتیاز تأسیس شرکت نبوده بلکه ثبت شرکت در جهت انجام امور قانونی مربوط در حدود قرارداد منعقده خواهد بود پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادارة ثبت شرکتهاو مالکیتهای صنعتی با استناد به اصل هشتادو یکم قانون اساسی از ثبت شرکتهای خارجی امتناع مینماید که این امر برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که طرف قرارداد شرکتهای خارجی میباشند مشکلاتی را بهوجود آورده است و فعالیت برخی از این شرکتها که طرف قرارداد با دولت ایران میباشند بهلحاظ عدم ثبت آنها در ایران تاکنون امکانپذیر نگردیده است خواهمشند است با عنایت به اصل هشتاد و یکم قانون اساسی نظر شورای محترم نگهبان را در این مورد که آیا شرکتهای خارجی طرف قرارداد با دستگاههای دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر؟

ثبت تغییرات شرکت

This content was created with the help of GSA Content Generator Demoversion.

  • شرکت DIFC
  • آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد
  • دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر
  • کلیک بر روی کلید پذیرش موقت
  • مسئولیت را میان شرکا تقسیم می کنید
  • صفحه بندی و ویرایش
  • تکمیل فرم تعیین نام
  • ۲ – کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. بنابراین شرکتهایی که قصد عقد قراردادهای دولتی یا حضور در مناقصات و مزایدات را دارند پیش از هر اقدامی باید به این سامانه مراجعه کنند و پس از احراز هویت، کد اقتصادی خود را دریافت نمایند. برای استعلام کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت باید چه اقدامی انجام داد؟ در روابط اقتصادی و قضایی با شرکت مذکور میگردد . ۷ – جلوگیری از فعالیت شرکتها و سازمانهایی که با به کار بردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهایی است که در این قانونتصریح شدهاست.

هزینه ثبت شرکت

اما شناسه ملی کدی یازده رقمی است که به شرکتهای ثبتشده اختصاص پیدا میکند و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به صورت جداگانه برای این منظور طراحی شده است. در این راستا، حتی ثبت صورتجلسه ی تغییرات شرکت ها نیز اینترنتی شده است و آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و همچنین آخرین وضعیت صورت جلسه ی ابرازی، مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه ی اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آنی و پیگیری پاسخ درخواست ثبت شرکت ها از طریق سامانه ی فوق به راحتی قابل دسترس است. چگونه میتوان لیست اسامی شرکتهای ثبتشده در ایران را به دست آورد؟ 2. شعبه های شرکت های خارجی هم در ایران به ثبت می رسند و اجازه فعالیت بدون مجوز ندارند و در غیر این صورت جریمه خواهند شد. به طور کلی به شما پیشنهاد می دهیم که به صورت شخصی برای تاسیس اقدام نکنید و از یک شرکت معتبر بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد، این کار باعث می شود که نگرانی بابت مراحل راه اندازی شرکت نداشته باشید. 1- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند. دقت شو که تنظیم مدارک و ارجاع آن به اداره مالک صنعتی از دیگر مواردی است که در پروسه ثبت شرکت نیاز است. This content was done by GSA Content Generator DEMO!

یعنی متقاضی باید مدارک مورد نیاز را ارائه دهد.

تبصره ۲ – در مورد حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کار و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام اینوظیفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور حسابرسی را انجام داده و نتیجه را به وزارت تعاون و امور روستاهااعلام دارد. فقط توجه داشته باشید که ممکن است که شرکت و موسسهی حقوقی در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد، ولی هنوز آگهی آن در روزنامه رسمی کشور چاپ نشده باشد. همان طور که در بخش صفر تا صد ثبت شرکت تعاونی گفته شد، برای ثبت باید مدارک در اداره تعاون تأیید شود و سپس به اداره ثبت شرکت­ها فرستاده شود. بنابراین برای دسترسی به مشخصات و نام موسسات حقوقی ثبت شده باید به سامانه استعلام شخصیتهای حقوقی رجوع نمود. برای دسترسی به این اطلاعات، علاوه بر نام دقیق شخصیت حقوقی به شماره ملی متقاضی نیز احتیاج است. یعنی متقاضی باید مدارک مورد نیاز را ارائه دهد. کارشناسان ما ثبتی به صورت کاملا رایگان این مشاوره را به شما ارائه می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید