ثبت تغییرات شرکت – 0 تا 100 مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

تبصره ۲ – میزان استهلاک نسبت به انواع داراییهای شرکت طبق اصول متداول صنعت نفت به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین و پس از تصویبوزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. در صورت تخلف اگر متخلف مدیر یا بازرس عالی باشد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند یا کارگر باشد با تصویبرییس هیأت مدیره و مدیر عامل از خدمت برکنار خواهد شد . مطابق ماده 197 ق.ت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق آیین نامه وزارت دادگستری اعلان خواهد شد. ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد. پس از امضای صورتجلسه مجمع موسسین و انتخاب مدیران و بازرسان شرکت، مدارک می بایست به سازمان ارسال گردد و تا زمانیکه آگهی تاسیس شرکت از سوی سازمان صادر نشود از نظر قانئنی ثبت صورت نگرفته. ثبت تغییرات با دلایل متفاوتی می تواند همراه باشد. Post has been created by GSA Content Generator DEMO.

راهنمای ثبت شرکت

شما در صورت وجود هر گونه ابهام و سوال در زمینه ثبتی میتوانید با مشاورین خبره ما در این زمینه تماس بگیرید تا گام به گام در ثبت تغییرات شرکت، شما همراه شما باشند. نخست این که وظیفه تغییر آدرس شرکت در مدل سهامی خاص و مسئولیت محدود بر عهده اعضای هیئت مدیره است و هر زمانی که این افراد بخواهند و مکان مناسبی را در نظر داشته باشند می توانند برای این تغییر اقدام کنند. شرکت سهامی خاص و شرکت مسئولیت محدود این دو نوع شرکت هستند. در واقع ترکیبی از مجموعه شرکت های تضامینی و شرکت های با مسئولیت محدود می باشند. تبصره ۱ – هر گاه هیأت مدیره تجدید ارزیابی تمام و یا قسمتی از داراییهای شرکت را لازم تشخیص دهد میتواند با تصویب مجمع عمومی اقدامبه تجدید ارزیابی بکند و چنانچه افزایش و یا کاهشی حاصل شود به حساب اندوختههای مخصوص مذکور در ماده ۵۰ منظور کند. ۲ – امور راجعه ببلدیه از قرار تفصیل است (اولا) اداره کردن آنچه اهالی شهر برای اصلاح امور بلدیه بموجب قانون میدهند (ثانیاً) اداره کردن اموال منقوله و غیر منقوله و سرمایههائیکه متعلق بشهر است (ثالثاً) مراقبت در عدم قحطی آذوقهٔ شهر بوسائل ممکنه (رابعاً) ساختن و پاک نگاهداشتن کوچهها و میدانها و خیابانها از پیادهرو و کالسکهرو و باغهای عمومی و مجاری میاه و زیر آبها و پلها و معابر و غیره و همچنان روشن کردن شهر و تقسیم آبهای شهری و مراقبت در تنقیه قنوات و پاکیزگی حمامها (خامساً) مراقبت در رفع تکدی و تأسیس دارالمساکین و دارالعجزه و مریضخانهها و امثال آن (سادساً) معاونت در اقدامات حفظالصحه و حفظ دواب و حشم و تأسیس دواخانهها و امثال آن (سابعاً) مواظبت در این که معابر شهری موافق نقشهٔ معینی باشد و اقدامات مقتضیه بر ضد حریق و سایر بلیات سماوی و ارضی بعمل آید (ثامناً) بیمهٔ ابنیه متعلق بشهر از حریق (تاسعاً) معاونت در تکثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانهها و قرائتخانهها و موزهها و حفظ و مرمت مساجد و مدارس و ابنیهٔ عتیقه (عاشراً) مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایشگاههای تجارتی و کلیتاً مراقبت رواج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل تشخیص اسعارو معاملات عمومی.

از تاریخ تقدیم این لایحه مجامع عمومی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از نمایندگان صاحب سهام دولت درمجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و دو نفر از مدیران شرکت ملی نفت ایران به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل این شرکت تشکیل میشود. دولت اساسنامههای شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون جهتتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد کرد. شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . 6- صدور سهام قبل از ثبت شرکت غیرقانونی است و جرم شناخته می­شود. دولتموظف است ظرف مهلت مذکور اساسنامههای نهایی را جهت تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم کند. در کلیهی موارد مذکور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. This post has been done with the help of GSA Content Generator Demoversion.

  • کشور پرتغال: 35 هزار یورو برای سرمایه اولیه
  • انتخاب موکل
  • تغییر در اعضای هیئت مدیره
  • تنظیم اساسنامه شرکت
  • حسابرسی و سایر الزامات برای سازگار ماندن در سطح محلی

تبصره – منظور از دفاتر محاسباتی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و یا فرمها و وسایل دیگر نگهداری حساب. اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع فو­ق العاده عمومی است. تبصره – وجوهی که از بابت بهره مالکانه یا پذیره یا حقالارض دریافت میشود در آخر هر ماه پس از کسر یک درصد ذخیره عمومی توسط شرکتبه خزانه پرداخت خواهد شد. درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه بهره مالکانه (پرداخت مشخص) و وجوهی که به عنوان پذیره و حقالارض و برگشت هزینهاکتشاف عاید شرکت شود همچنین وجوهی که به عنوان سود خالص از شرکتهای فرعی و وابسته پس از پرداخت مالیات بر درآمد آن شرکتها عایدمیگردد. وجوه دریافتی شرکت حاصل از بهره مالکانه (پرداخت مشخص) و وجوهی که به عنوان پذیره و حقالارض عاید شرکت میشود مشمولمالیات نمیباشد. تبصره ۳ – مالیات مازاد برگشتی و سود سهام اتحادیهها به عنوان علیالحساب مالیاتی شرکتهای عضو وصول و موقع محاسبه مالیات شرکتعلیالحسابهای پرداختی منظور و اضافه دریافتی مسترد خواهد شد. تبصره – احکام بندهای “ی” و “ک” ماده 35 در مورد شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق مجامع عمومی آن شرکتها بهشرح مقرر در این ماده عمل خواهد شد.

سامانه ثبت شرکت

Content was created by GSA Content Generator Demoversion!

دیدگاهتان را بنویسید