ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت تغییرات شرکت – ثبت موسسه – مجوز

تبصره ۲ – بدهی که متوفی به وراث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد به استثناءنفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد. ۲ – رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۱ – رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی. تبصره ۳ – در صورتی که به موجب رأی کمیسیون تشخیص مالیات مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص شود مطالبات مذکور جزو ماترکمنظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد معادل مالیات متعلق مسترد خواهد شد استفاده مؤدیان از حکم این تبصره مشروط به آن است کهنسخهای از دادخواست خود را منتهی ظرف سی روز از تاریخ تقدیم آن به دفتر دادگاه به اداره دارایی تسلیم نمایند در این صورت اداره دارایی از نظرتأمین مالیات متعلق میتواند به عنوان ثالث در دعوی شرکت نماید. ماده ۱۷۶ – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محققمتوفی و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینههایی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است.

  1. اساسنامه ( دو نسخه )
  2. ۴ – تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده
  3. افتتاح حساب بانکی بین المللی
  4. معاونین و مشاورین وزرا
  5. تهیه و طبقه بندی کالا و لوازم زندگی
  6. کارت تأیید ثبت شرکت در اداره مهاجرت

قانونی که ثبتنام شرکتهای ساحلی در دبی را فراهم میکند، قانون شرکت است. با برگزاری و رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده شرکت میتوان نام شرکت ، تغییرات اساسنامه شرکت ، تغییر و یا الحاق موضوع فعالیت شرکت ، تغییر در سهام داران شرکت و انحلال و یا ترکیب و ادغام شرکت را دریک شرکت دیگر درخواست نمود. درصورت فوت یکی از سهام داران، برای سهام وی چه اتفاقاتی می افتد؟ ارسال کنند. در این درخواست باید ذکر شود که دامنه فعالیت آنها چه چیزی است و به طور مشخص تعیین کنند که قصد انجام چه نوع تجارتی را دارند. توصیه ما به شما عزیزان بهره گیری از خدمات ویژه موسسه ما برای انجام کلیه مراحل ثبت شرکت شما با کمترین هزینه است. به طور کلی هزینه ثبت شرکت به دو نوع هزینه های ثابت و هزینه های متغیر تقسیم می شود. ۵ – املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار میگردد و همچنین املاکی که در تقسیم املاک پهلوی تا بیست هکتار به زارعینداده شدهاست پس از فوت زارعین مذکور برای احتساب مالیات ارث جزو ماترک متوفی منظور نخواهد شد. ۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از پدر – مادر – زن – شوهر – اولاد و اولاد اولاد. This post was done by GSA Content Generator Demoversion.

ثبت تغییرات شرکت

انتقال املاک و کارخانهها و سهام با نام به اولاد – پدر – مادر – زن یا شوهر به هر عنوان که باشد و وقف خاص آنها برای اشخاص مذکوردر حکم انتقال از طریق ارث تلقی میشود وکلا مشمول مالیات ارث خواهد بود و در موردی که انتقال معوض باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یاسهام با نام باشد مابهالتفاوت ارزش عوضین مأخذ احتساب مالیات ارث استفادهکننده خواهد بود. تبصره ۴ – تنظیم اظهارنامه محجورین حسب مورد به عهده ولی یا قیم آنها است. در مورد اتحادیههای تعاونیاعتباری کارگری قبول پسانداز و سپرده به نمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواهد بود و این قبیل اتحادیهها برای انجام عملیات اعتباری به تبعیت ازمقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواهد شد اقدام خواهد کرد. هزینه مربوط به دفتر کار و مخارج مربوط به آن یکی از مواردیست که پیش از درخواست باید به آن توجه کرد. در این پایگاه اینترنتی سعی بر آن بوده است که از تجربیات کلیه کاربران، وکلا، صاحبنظران و سایر افراد برجسته حقیقی و حقوقی استفاده شده و در حد توان، اطلاعات مناسبی جهت استفاده قرار داده شود. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره – در صورتی که وارث طبقه اول صغیر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهمالارث او را از ۶۰۰۰۰۰ ریالتقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهمالارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد. تبصره ۱ – در مورد معاملات موضوع این ماده حساب مالیاتی مربوط تا فوت انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده مفتوح خواهد بود و در هر معامله برایهر انتقال گیرنده مورد انتقال با انتقالات گذشته جمع و یک جا مأخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث میباشد و بعد از فوت انتقال دهنده نیز موردانتقالات قبلی با سهمالارث جمع و یک جا مأخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث خواهد بود. تبصره ۵ – در صورتی که ماترک مورد اختلاف بین وراث باشد وزارت دارایی تا یک سال مهلت برای رفع اختلاف و تعیین سهمالارث خواهد داد. متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را دردفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگاهداری شود ثبت و گواهی نمایند دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حسابمالیاتی وکیل به دفتر ممیزی مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید