ثبت شرکت در استرالیا و دریافت اقامت در 2021

مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. هر فعالیت تجاری باید در چارچوب سازمان های متشكل و منظم بر اساس قوانین كشور انجام بگیرد برای رسیدن به مطلوبیت این گونه تشكل ها باید در سازمان یا ارگان مربوطه به ثبت برسد تا اعضاء آن بتوانند با آشنایتی که با قوانین مربوط و اساسنامه دارند بتوانند به هدف های اقتصادی خود دست یابند در این مسیرانتخاب شخصیت حقوقی متشکل از مجموعه ای ازافراد برای پذیرش تعهد کار بهتر از یک شخص حقیقی می باشد.این افراد می توانند در غالب یک شرکت ثبت شده نیازهای جامعه را با توجه به توانایی ها وتجربیات خود درزمینه های مختلف رفع کنند.شركتهاي تجارتي بر هفت قسمت است:1) شركت سهامي2) شركت با مسئوليت محدود3) شركت تضامني4) شركت مختلط غير سهامي5) شركت مختلط سهامي6) شركت نسبي7) شركت تعاوني توليد و مصرف. بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده ۱۴۸ این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامهٔ شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

  1. رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی
  2. تنظیم لیست شرکای جدید با میزان سهامی که دارند
  3. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
  4. اساسنامه ( دو نسخه )
  5. ۴ – تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده
  6. افتتاح حساب بانکی بین المللی

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامهٔ شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد، منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود. در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیهٔ دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیهٔ آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید. در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یایک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامهٔ شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. بازرس نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود. سرمایهٔ شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

هزینه ثبت شرکت

This content has been written with the help of GSA Content Generator DEMO!

مرحله چهارم : در این گام می توانید با ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست اقدام کنید. افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیهٔ صاحبان سهام با آن موافق باشند. برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهشیافتهٔ هر سهم، هیأت مدیرهٔ شرکت باید مراتب را طی اطلاعیهای به اطلاع کلیهٔ صاحبان سهام برساند. تبصره: در صورتی که شرکت، بازرسان متعدد داشته باشد هر یک میتواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیهٔ بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقرراتمصوب وزارت آب و برق که با رعایت ماده ۱۴ تعیین میشود خواهد بود.

تعیین حقالزحمهٔ بازرس با مجمع عمومی عادی است. آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند 3 اساسنامه ی آن قید می گردد. تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد. به عبارت دیگر چنانچه بخواهید آدرس شرکت را تغییر دهید این مرحله را انجام خواهید داد. صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی، آخرین مرحله ثبت شرکت محسوب می شود. ثبت شرکت تعاونی شش مرحله دارد که به ترتیب بیان می کنیم. مقصوذ از هزینه های ثبتی همان باطل نمودن فیش سرمایه است که به منظور سرمایه و دارایی های گوناگون متغیر است.هزینه های ثبتی با عنایت به سرمایه ی شرکت متغیر است. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایهٔ شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. نسخهای ازمصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت یا اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه همچنین نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) فرستاده میشود و به ترتیب مذکور در ماده ۲۵ این قانون برای اطلاع عموم آگهیمیگردد.

دیدگاهتان را بنویسید