ثبت شرکت در اوکراین – اقامت اوکراین

شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی بر حسب مصلحت و اقتضاء در مورد بعضی از شرکتهای فرعی و وابسته که در ساختن فرآوردههای فرعیموضوع بند ب ماده ۴ و یا محصولات پتروشیمی فعالیت میکنند تا ۹۹ درصد سهام متعلق به خود را طبق قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بهکارکنان ایرانی شرکتهای مزبور و یا ایرانیان دیگر به فروش برساند. شرکت مجاز است در مواردی که به تشخیص هیأت مدیره ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و یا استفاده ازخدمات آنان عملاً میسر نباشد نسبت به استخدام کارکنان خارجی با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود اقدام نمایند. این نوع شرکت ها برای ثبت، نیازمند تنظیم قراردادهایی هستند که این قراردادها باید براساس نحوه و میزان مشارکت شرکا، تهیه اساسنامه شرکت طبق قوانین حاکم بر امور مدیریتی شرکت ها، تهیه فهرست سرمایه های نقدی و غیر نقدی هر یک از شرکا، تهیه و تنظیم آیین نامه داخلی شرکت توسط موسسین، و بررسی و سنجش کارشناسان رسمی می باشد، که باید انجام شود. شرکت با تصویب مجمع عمومی میتواند هر یک از شرکتهای وابسته را که برای فعالیت در رشتههای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز ایجاد میشود (بهشرط آن که مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شرکت باشد) از مزایایی که به موجب این اساسنامه جهت شرکت مقرر شده است برخوردارنماید.

  1. اندازه ای که برای کادر آگهی خود انتخاب می کنید
  2. پلمپ دفاتر
  3. کپی مجوز فعالیت برای شرکت
  4. موضوع فعالیت مربوط به امور قرآنی و مذهبی و حج و زیارت
  5. بهترین کیفیت و مشتری مداری را دارند
  6. مشخص کردن تاریخ برگزاری جلسه از سمت وی

ماده ۵۰ – هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابعآبهای سطحی و زیرزمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورتتصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابع میتوانند اراضی و ابنیه ومستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهایخرید مانع تصرف و اجرای کار نیست مشروط بر این که قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلسشده باشد. مؤسسات و اشخاص خارجی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که در اجرای عملیات موضوع این ماده با شرکت یا شرکتهای فرعی آن قرارداد منعقد مینمایندبه شرط معامله متقابل از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی و بند ج ماده یک آییننامه اجرای قانون جلب و حمایتسرمایههای خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهند بود. حق الزحمه موسسات ثبتی حقوقی نیزبه دلیل متغیر بودن بر ثبت شرکت موثر است .

سامانه ثبت شرکت

قابل ذکر است، علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن نیز باید انتشار پیدا کند (ماده ی 197 ق.ت). این از جمله اولین سوالاتی است که در مسیر ثبت شرکت، ممکن است به ذهن افراد خطور کند. وجه اشتراک شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، الزام به ثبت است که بتواند به فعالیت آنها جنبه قانونی ببخشد. ۱۵ – اشخاص ذیل حق انتخاب ندارند (اولا) اشخاصیکه بواسطهٔ جنحه و جنایتی مجازات قانونی دیدهاند (ثانیاً) اشخاصی که معروف بارتکاب قتل و سرقت باشند (ثالثاً) ورشکسته بتقصیر (رابعاً) اشخاصی که از بابت عوارض بلدیه بقایا دارند و بیش از نصف عوارض سالیانه را نپرداختهاند (خامساً) طایفهٔ نسوان (سادساً) اشخاص خارج از رشد. انعقاد قرارداد به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه منابع نفت خام و گاز طبیعی همچنین مشارکت برای ایجاد پالایشگاه در داخل کشور مشمولمقررات قانون نفت خواهد بود قراردادهایی که به منظور تولید و پخش و حمل و نقل و تصفیه و صدور و فروش فرآوردههای گازی و پتروشیمی بینیکی از شرکتهای فرعی شرکت با اشخاص و مؤسسات ایرانی یا خارجی منعقد میشود پس از تصویب مجمع عمومی شرکت فرعی مربوط و با رعایتمقررات قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی قابل اجراء خواهد بود.

راهنمای ثبت شرکت

۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع میشود. اما این تازه شروع کار می باشد و شما بعد از تصمیم گیری و تنظیم صورتجلسات حتما باید آن را درون سامانه اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانید تا قانون شود که خود این موضوع نیاز به پروسه تنظیم صورتجلسات توسط یک کارشناس حرفه ای در زمینه ثبت دارد که برای این مورد می توانید از کارشناسان ثبت فرهنگ مشاوره بگیرید . ثبتینویی عزیز: اگر قادر به تماس با ما نیستید می توانید از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت کنید، تا در کمترین زمان از “کلیه اطلاعات لازم از: زمان تا هزینه خدمات ما” مطلع شوید. الف – بدون تحصیل پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین آلاتکارخانهها و اجزای آن افزار و ادوات و قطعات یدکی – مواد شیمیایی و مواد معدنی – مصالح ساختمانی و اثاثه – وسائل حمل و نقل و وسائل ایمنی وآموزشی – وسائل مخابراتی – خطوط لوله و تلمبه – تجهیزات بارگیری و اسکله – تأسیسات بندری – وسائل آزمایشگاه – دارو و کلیه لوازم طبیبیمارستانها و درمانگاهها از خارج کشور وارد نماید. This post was generated with the help of GSA Content Generator DEMO!

دیدگاهتان را بنویسید