ثبت شرکت: هزینه ثبت شرکت ها چقدر است؟

برای کسب اطلاعات مفید، مقاله را مطالعه نمایید. در این مقاله سعی نمودیم تا هزینه های ثبت شرکت را به ساده ترین شکل خدمت متقاضیان محترم ثبت شرکت در تهران و دیگر نقاط کشور توضیح دهیم و امید است توانسته باشیم به ابهامات و سوالات مخاطبان محترم پاسخی مناسب داده باشیم. در این مقاله مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت را به طور کامل به شما آموزش خواهیم داد تا به راحتی بتوانید صورتجلسه تغییرات شرکت را ثبت کنید. در این نوع شما می بایستی حداقل دو کارمند ترک استخدام نمایید و نسبت به بیمه کردن آنها اقدام کنید. با ورود به صفحه ی روزنامه، “روز شروع سال مالی” و “ماه شروع سال مالی” را در کادر مربوطه پر کنید. هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامهی دعوا کرده، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به ادارهی ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائممقام قانونی، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، دعوا را تعقیب کند. تبصره ۶: در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید. Data has been generated by GSA Content Generator DEMO.

  • ایجاد همکاری و توسعه و تحکیم مشارکت میان اعضای جامعه
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • اتخاذ تصمیم در رابطه با انحلال شرکت
  • هزینه ثبت شرکت در شهرستانها فقط 185,000 تومان می باشد
  • سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان

در کلیهی موارد مذکور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. هر گاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراضی داده شده است، انتقالدهنده مکلف است در حین انتقال، انتقالگیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقالگیرنده به وسیلهی اظهارنامهی رسمی مسبوق نماید و اگر انتقالدهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقالدهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیلهی اظهارنامهی رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقلالیه و انتقالگیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. اگر به واسطهی عدم اقدام در مورد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در مادهی فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، قائممقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیلهی عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامهی دعوا نماید.

ثبت تغییرات شرکت

مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلمالوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود. هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکردTآگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. شرکت های عمرانی، شهرداری که معمولاً در مزایدات و مناقصات شرکت میکنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب میکنند. شرکت های نسبی، شرکت هایی هستند که اعضای آنها با توجه به نسبت سهام و سرمایه گذاری خود در شرکت فعالیت دارند و اعضای آنها بیش از دو نفر می باشد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهمالارث، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

تبصره ۷: در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی میشود، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هر گاه بدهکار ظرف ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد، با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود. اصلی ترین شرط جهت ثبت شرکتهای هلدینگ، دریافت گواهی رضایت و مجوز اداره ثبت شرکت ها و علی الخصوص سازمان بورس اوراق بهادار می باشد. دریافت مدارک از طرف و بارگذاری آن در سامانه ثبت شرکت ها ، حتما نیاز به تنظیم صورتجلسات و اوراق مربوطه به صورت دقیق می باشد که این فرایند توسط کارشناسان و وکلای بخش اداری موسسه صدرا صورت می گیرد . ـ نقل و انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود علاوه بر تنظیم صورتجلسه و ثبت در سامانه نیاز به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی داشته که یک نسخه از سند انتقال می بایست به سازمان ثبت ارائه گردد. درخواست این دفاتر قبل از شروع سال مالی شخصیت حقوقی بایستی انجام گیرد که در حالت معمول یعنی تا انتهای اسفند ماه هر سال . اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید