ثبت شرکت و ثبت برند – ثبت شرکت کارا

الف – رسیدگی به تخلفات اداری کلیه مأموران تشخیص مالیاتی و نمایندگان وزارت دارایی در کمیسیونهای تشخیص مالیات و سایر مأمورینی کهطبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب و رسیدگی به پروندههای مطروحه در دادستانی و هیأتعالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود. ۲ – در مورد اجرای ماده ۲۸۰ در صورتی که به موجب رأی هیأت رسیدگی ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان بهمجازات اداری که حداقل آن یک سال انفصال از خدمت دولت میباشد محکوم خواهند شد. تبصره ۱ – در صورتی که رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض رأی کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تأمین مزبور رد خواهد شد. در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون، ملک با اخذ کلیهی حقوق و عوارض و هزینههای قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد. تبصره ۶: در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید. ۳ – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص یا اعضاء کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابلوصول گردد مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون استخدام کشوریمحکوم خواهد شد.

ثبت تغییرات شرکت

Post has been created with the help of GSA Content Generator Demoversion!

هزینه ثبت شرکت

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیشبینی شدهاست مطابق نظامنامهمحاکمات اداری خواهد بود. ت – اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی و حسابداران رسمی در مواردی که ضمن این قانون پیشبینی شدهاست. تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی ازمستشاران دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور – یکی از رؤسای شعب دیوان محاسبات به انتخاب وزیر دارایی – یکی از کارمندانعالی مقام وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بربرائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، شرکت نمیتواند اوراق قرضهٔ جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایهٔ خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوهٔ تقسیم منافع تغییراتی بدهد.

سامانه ثبت شرکت

هرگاه شکایت از رأی کمیسیون تشخیص از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی به دارایی وجه نقد یاتضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول دارایی باشد بدهد رأی کمیسیون تا صدور رأی شورای عالیمالیاتی موقوفالاجرا میماند در غیر این صورت عملیات اجرایی جز در مورد توقیف مؤدی قابل اجرا خواهد بود. به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیصدرآمد مشمول مالیات مؤدیان عدهای به عنوان حسابدار رسمی بر طبق مقررات این فصل تعیین میشوند. پیش تر تجار با مسافرت به نقاط مختلف دنیا تجارت می کردند. تخلف قضات اعضای کمیسیونهای تشخیص در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده کمیسیونهای تشخیصگذارده شدهاست با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ۱ – هرگاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان دارایی یا قضات عضوکمیسیون تشخیص بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و تحقیقات کافی درآمد مؤدی را بیش از دو برابر تشخیص دادهاند حداقل مجازات اداریمتخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

  • شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد
  • بخشی از نام باید فعالیت های شرکت را مشخص کند
  • انواع شرکت در ترکیه
  • ثبات سیاسی
  • شرکت با مسئولیت محدود خصوصی (SELARL)
  • حداقل سرمایه مورد نظر ۱۰۰۰۰۰۰میلیون ریال می باشد
  • ایجاد همکاری و توسعه و تحکیم مشارکت میان اعضای جامعه
  • شرکت با مسئولیت محدود

ماده 211 ، بلوغ ، عقد و رشد را برای داشتن اهلیت لازم می داند و معاملات با طرف هایی که دارای این خصوصیات نباشند را باطل می شمرد. پ – مواردی که موضوعی از طرف هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود. تبصره – اعضاء هیأت عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی مرجع انتظامی مربوط. برای دریافت راهنمایی دقیق نحوه انجام کار یا واگذار کردن کار ثبت به همکاران ما، می توانید با مشاورانی که در سایت معرفی شده اند، ارتباط برقرار کنید. ۶ – کلیه واردات و صادرات تحت این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که از آنچه معمولاً در ایران مجری است سنگینتر نخواهدبود (ولی مشمول حقوق گمرکی یا پرداختهای مشابهی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات وتنظیم اسناد توسط مقامات مربوطه به طور ساده و سریع انجام خواهد شد و انجام آن به هیچ وجه موجب تعویق و تأخیر ترخیص واردات ” شرکت”نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید