ثبت شرکت چاپ و تکثیر – مشاوران

توجه کنید که برای ثبت شرکت در ترکیه ابداً نیازی نیست اقامت این کشور را داشته باشید. ۲ – “شرکت” و “میتسویی” حق خواهند داشت محصولات “شرکت” را صادر نمایند و در هر موقع که لازم باشد اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده باتصویب “شرکت پتروشیمی” که چنین تصویبی بدون دلیل موجه مورد رد و یا تأخیر واقع نخواهد شد بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از هر گونهحقوق و مالیات و یا عوارض و پرداختهای مشابه آن مجدداً صادر نمایند. هیچیک از “طرفین” بدون موافقت کتبی طرف دیگر که چنین موافقتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تعویق واقع نخواهد شد هیچگونه گزارش و سوابق واطلاعات علمی و فنی و پیمانهای مربوط به فروش و معاملات بازرگانی و سایر اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عملیات “شرکت” را به شخص ثالثیافشاء نخواهند کرد. ج – پرداختهای مربوط به حق اختراع و حق لیسانس و دانش فنی و کارآموزی خدمات مهندسی و فنی که خارج از ایران تحصیل میگردد.

ثبت تغییرات شرکت

This content has been created with the help of GSA Content Generator DEMO.

۱ – هیچگونه قصور یا اهمال هر یک از “طرفین” یا “شرکت” در اجرای هر یک از مقررات و شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر یا “شرکت” برعلیه طرفهای دیگر یا شرکت نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقی نخواهد شد به شرط آن که و تا حدی که قصور یا اهمال مزبور از پیشامد قوهقهریه ناشی شده باشد. ب – شرکت انتقال دهنده و شرکت انتقال گیرنده متفقاً و منفرداً مسئول تعهدات و وظایفی که به عهده گرفتهاند خواهند بود به طریقی که این انتقال بههیچ وجه “شرکت پتروشیمی” و “میتسویی” را از تعهدات و وظایفی که به موجب این قرارداد به عهده گرفتهاند بری ننماید. پس از تشکیل شرکت جدید مذکور کلیه حقوق و تعهدات “میتسویی” در این قرارداد با رضایت کتبی و قبلی “شرکتپتروشیمی” که چنین رضایتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تأخیر واقع نخواهد شد به شرکت جدید مذکور انتقال خواهد یافت. با رعایت مقررات وام ارز خارجی و پس از تعیین حداقل ذخیرههای لازم و با توجه به سایر مقررات قانون تجارت و پس از تأمین ذخیرههای مزبور وسرمایه در گردش که با توافق “طرفین” برای عملیات “شرکت” طبق اصول صحیح بازرگانی ضروری است مابقی منافع به صورت سود سهام به صاحبانسهام پرداخت یا طبق تصمیم صاحبان سهام ترتیب دیگری برای آن داده خواهد شد.

راهنمای ثبت شرکت

This post was generated with the help of GSA Content Generator DEMO!

۱ – هرکدام از “طرفین” میتوانند با رضایت قبلی و کتبی طرف دیگر در هر موقع کلیه یا قسمتی از سهام و سهام قرضه خود را (در صورتی که سهامقرضه داشته باشند) در سرمایه “شرکت” و یا تعهد پرداخت سرمایه خود را به شرکت یا شرکتهای دیگر انتقال دهند مشروط بر این که: الف – شرکت انتقال گیرنده در مقابل طرف دیگر و “شرکت” متعهد شود که کلیه حقوق و تعهداتی را که بدین ترتیب منتقل گردیده رعایت نموده و انجامدهد. البته وظایف سازمان ثبت فقط به صدور اجازه تاسیس شرکت ها خاتمه نمی یابد و این اداره وظایفی مثل پلمپ کردن این شرکت ها را نیز در دستور کار خود دارد. هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوقالعادهٔ سهامداران خود سهام بینام شرکت را به سهام با نام و یا آن که سهام با نام را به سهام بینام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند. ۶ – کلیه واردات و صادرات تحت این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که از آنچه معمولاً در ایران مجری است سنگینتر نخواهدبود (ولی مشمول حقوق گمرکی یا پرداختهای مشابهی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات وتنظیم اسناد توسط مقامات مربوطه به طور ساده و سریع انجام خواهد شد و انجام آن به هیچ وجه موجب تعویق و تأخیر ترخیص واردات ” شرکت”نخواهد شد.

  • نوع شرکت باید مشخص شود
  • انتخاب نام
  • آدرس حقیقی شرکت ثبت شده
  • سرعت بالا در رسیدگی به پرونده شما
  • خرید و فروش رأی

۴ – در مقابل پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتها و عوارضی که در موقع ورود معمولاً به اجناس تعلق میگیرد اجناسی که برای استفاده و مصرفمدیران و کارکنان “شرکت” و کارکنان “میتسویی” که برای “شرکت” خدمت میکنند و بستگان تحت تکفل ایشان مناسب تشخیص داده شود بدون لزومهیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولت ایران وارد خواهد شد ولی این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر بهمدیران و کارکنان مزبور و بستگان تحت تکفل ایشان آنهم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها. شرکت” تولید و به ژاپن صادر میشود و از طرف “شرکت” به حساب ” میتسویی” منظور میگردد بر این اساسخواهد بود که قیمت اینگونه فرآوردهها پس از پرداخت حقوق گمرکی در ژاپن در بازارهای داخلی ژاپن قابل رقابت باشد. قیمت فرآوردههایی که توسطشرکت تولید و به کشورهایی به غیر از کشور ژاپن صادر میشود و از طرف “شرکت” به حساب “میتسویی” منظور میگردد بر این اساس خواهد بود کهقیمت “سی. شرکت” دارایی قابل استهلاک خود را ظرف مدت دوازده (۱۲) سال پس از آغاز بهرهبرداری تجارتی” به نحو مقرر در “اساسنامه” مستهلک خواهدنمود. پس از انتشار آگهی مذکور در ماده ۵۷ شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیهٔ انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامهٔ رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامهٔ رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامهٔ کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.

دیدگاهتان را بنویسید