شرایط و هزینه ثبت شرکت در کانادا [کبک، آنتاریو، آلبرتا] – دفتر وکالت اَپلو

رأیدهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامهٔ شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد. شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. ۶ – هیأت مدیره “شرکت” یک “کمیته فروش” تشکیل خواهد داد. ۴ – “کابوت” در ترتیب دادن فروشهای صادراتی طبق شرایط و قیمتهایی که به تصویب “شرکت” میرسد به ” شرکت” کمک خواهد کرد و سازمانهایفروش موجود و نیروی فروش و مخصوصاً تسهیلات جهانی فروش خود را برای صادرات کاربن بلاک تولیدی “کارخانه” تا حدی که مورد نیاز “شرکت”باشد همواره مشروط به جمله آخر بند ۱ فوقالذکر در دسترس “شرکت” قرار خواهد داد. تبصره ۱ – رییس و اعضای هیأت عامل پس از خاتمه مدت مأموریت تا زمانی که جانشینی برای هر یک از آنان تعیین نگردیدهاست به انجاموظایف مربوط ادامه خواهند داد. ۸ – هر یک از اعضای غیر ایرانی هیأت مدیره و یا کارمندان غیر ایرانی “شرکت” یا “کابوت” و طرفهای دیگر که در “شرکت” سهیم میشوند تا حدودیکه حقوق آنان به ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر پنجاه درصد حقوقخالص (پس از کسر مالیات) خود را در آن سال و یا مبالغ دیگری را که ممکن است گاه به گاه مجاز اعلام شود به دلار آمریکا یا در صورت درخواست آنهابه ارزهای قابل قبول هر یک از بانکهای مجاز آزادانه از ایران به خارج انتقال دهند.

ثبت تغییرات شرکت

This content was generated by GSA Content Generator DEMO!

۹ – هر یک از اعضای غیر ایرانی هیأت مدیره یا کارمندان غیر ایرانی “شرکت” یا “کابوت” و طرفهای دیگر که در ” شرکت” سهیم میشوند در خاتمهخدمت خود در ایران که ایران را ترک مینمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد و یامبالغ دیگری را که ممکن است گاه به گاه مجاز اعلام شود به دلار آمریکا و یا در صورت درخواست آنها به ارزهای قابل قبول هر یک از بانکهای مجازآزادانه از ایران به خارج انتقال دهند. توجه بهخصوص به موضوع جایگزین نمودن کارمندان خارجی به وسیله کارمندان ایرانی مبذول خواهد شد و بدین ترتیب هر گونه فرصت مناسب به کارکنانایرانی جهت احراز سمتهای با مسئولیت در بهرهبرداری و مدیریت “شرکت” واگذار خواهد گردید و بدین منظور “کابوت” کمکهای فنی جهت آموزشکارکنان ایرانی در کارخانهها و تأسیسات خود در محلهایی که مورد توافق قرار خواهد گرفت و به وسیله کارمندان ذیصلاحیت “کابوت” در موردمدیریت و بهرهبرداری و نگهداری کارخانه فراهم خواهد نمود. برای آگاهی از تعرفه ثبت شرکت باید از این موضوع مطلع باشید که در زمینه خدمات این شناخت به حد هزینه خرید کالا نیست. ثبت شرکت با مسئولیت محدود به سهامداران اجازه می دهد که در صورت ضرر فقط در حد سهم خود ضرر کنند اما همینطور سود آن ها را به سرمایه شان محدود می کند. Data has been generated by GSA Content Generator Demoversion!

جهت دریافت هزینه نهایی با احتساب واریزی ادارات مربوطه و هزینه روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار لطفا در فرم زیر شماره تماس خود را وارد کنید تا بلافاصله هزینه بروز برای شما پیامک شود. ۲ – بدهی مالیاتی “شرکت” بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری معمول احتساب خواهد شد. مؤسسات و اشخاص خارجی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که در اجرای عملیات موضوع این ماده با شرکت یا شرکتهای فرعی آن قرارداد منعقد مینمایندبه شرط معامله متقابل از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی و بند ج ماده یک آییننامه اجرای قانون جلب و حمایتسرمایههای خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهند بود. ماده ۱۱۶ – در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (و در مورد تعاونیهای کارگری نمایندهوزارت کار و امور اجتماعی) به جای نماینده موضوع بند (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون تشخیص شرکت میکند. ۳ – با وجود بندهای (۱) و (۲) این ماده سود ویژه “شرکت” به نحوی که در قانون مالیات بر درآمد ایران مقرر گردیده برای مدت پنج (۵) سال از “آغازبهرهبرداری بازرگانی” از پرداخت مالیات بر درآمد ایران معاف خواهد بود.

  • دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر
  • کلیک بر روی کلید پذیرش موقت
  • مسئولیت را میان شرکا تقسیم می کنید
  • صفحه بندی و ویرایش
  • تکمیل فرم تعیین نام
  • ۲ – کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی
  • آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد

تصمیم گیری در رابطه با مواردی که در اساسنامه شرکت آورده شده و تغییرات شرکت را به همراه خواهد داشت. در آخر هردوره مالی سالیانه مابهالتفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر “شرکت” بر حسب مورد به مخارج عملیات “شرکت” اضافه و یا از آن کسر خواهدگردید. شرکتهایی که با مجوز به ثبت رسیدهاند برای ثبت تغییرات شرکت خود باید از نهادهای ذیربط مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده، همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکتها تسلیم کنند. ۴ – “شرکت” و “کابوت” و طرفهای دیگر که در “شرکت” سهیم میشوند هیچیک ملزم نیستند هیچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ریال ایران تبدیلنمایند (یا چنین تلقی شود که به چنین عملی مبادرت ورزیدهاند) مگر وجوهی را که “شرکت” برای تأمین هزینه عملیات و مالیات احتمالی خود در ایرانلازم داشته باشد که آن وجوه از طریق هر یک از بانکهای مجاز آزادانه به ریال ایران تبدیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید