شرایط و هزینه – ثبت شرکت کریم خان

تبصره: در شرکتهای سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکتهای سهام خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیهٔ اوراق و اطلاعیهها و آگهیهای شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. تبصره: هر گاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمهٔ اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند. میزان سپرده بانکی مورد نظر باید منطبق با سرمایه اعلامشده باشد. در کل با این حساب هزینه ثبت شرکت تعاونی (با سرمایه ثبتی یک میلیون تومان) چیزی حدود چهارصد و هشتاد هزار تومان (۸۵۰،۰۰۰ تومان) خواهد شد. در موقع تأسیس، سرمایهٔ شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایهٔ شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. برای مثال حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است. اگر در نتیجهی ضررهای وارده سهمالشرکهی شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیهی هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.

ثبت تغییرات شرکت

به شریک با مسئولیت محدود، فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایهی او در شرکت نشود. بنابراین ثبت اصولی و دقیق یک شرکت بدون هیچ نقص و خطا، یک چارچوب محکم برای کسب و کار و تجارت شما محسوب میشود که میتوان از آن با عنوان ایجاد پایههای قدرتمند و ضدضربه در کسب و کار یاد کرد. هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهمالشرکهی خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر گاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد. ۱- در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را بر خلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند. هر شرطی که بر خلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن خواهد بود.

هزینه ثبت شرکت

This has been generated by GSA Content Generator DEMO.

سامانه ثبت شرکت

این گونه معاملات باطل هستند. این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده میشوند. هرچه این عدد بزرگتر باشد نشان دهنده وضعیت مناسب تر کشور مورد نظر و وجود نظام قضایی سالم تر در آن کشور است. منظور از تغییرات شرکت، مسائلی است که به نفع سازمان ماست و انجام دادن آن می تواند رشد و پیشرفت سازمان را به همراه داشته باشد، پس بهتر است با همکاری شرکای تجاری خود در این زمینه بهترین تصمیم را برای تغییرات شرکت خود لحاظ کنید تا بتوانید همیشه پیشرفت و بهبود را در سازمان خود حس کنید.ضمنا حهت رتبه بندی شرکت و یا اخذ رتبه شرکت و اخذ رتبه پیمانکار و اخذ رتبه مشاور میتوانید از مشاوران ما کمک بگیرید. در صورت ورشکستگی یکی از شرکا با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساویالحقوق خواهند بود. در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشتهاند. ۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع میشود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانهی متقاضی، مراتب را به ادارهی ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصلهی پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید.

  • موضوع فعالیت مربوط به امور بیمه ای
  • ارائه مدارک شناسایی اعضای شرکت
  • شرکت با مسئولیت محدود در فرانسه (SARL)
  • مشاورین و معاونین رئیس جمهور
  • پیامدهای ساختار مالیاتی
  • مجوز حرفهای
  • دریافت دفاتر پلمپ مالیاتی ( امسال و سال آینده )
  • سابقه سفر به کشورهای حوزه شینگن اهمیتی ندارد

رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده ۵۶ این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. تمامی این موارد را به مشاورین تیم فنی ما ارسال کنید تا گام های بعدی جهت ثبت برداشته شود. اگر در نتیجه قرارداد با شرکا ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایهی شرکت، شریک با مسئولیت محدود از سهمالشرکهی خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند. هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهمالشرکهی خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آن چه که از بابت سهمالشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامهی دعوا نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید