شرکت چیست و برای ثبت شرکت باید از کجا شروع کرد؟

هر گاه افزایش سرمایهٔ شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیرهنویسی مذکور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسد به درخواست هر یک از پذیرهنویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیهٔ پذیرهنویسی به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایهٔ شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیهٔ وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیرهنویسی کردهاند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. ماده ۲۴- متقاضی ثبت نرمافزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرمافزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت میدارد. تبصره ۱: عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینهی اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیلشده به نقد حق ثبت دریافت میگردد. هزینه ی حق الوکاله و موسسه شامل هزینه ای می باشد که به وکیل مربوطه و هم چنین خدمات دیگر موسسه مربوط می باشد. میزان دقیق هزینه ثبت شرکت در عمان با توجه به نوع مجوز، نوع کسب و کار شما و شرایط دیگر متفاوت است.

ثبت تغییرات شرکت

۱۱- مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضهای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن. تعرفه ثبت شرکت متفاوت است. این وزارت برای ثبت شرکت به صورت قانونی یک بار هزینه دریافت میکند. قانون جدید در مورد سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، مالکیت کامل خارجی در شرکتهای ساحلی در صنایع خاص در دبی را فراهم میکند، امارات متحده عربی را برای تا سیس شرکت تجاری به یکی از جذابترین کشورها در خاورمیانه تبدیل میکند. ۴- شماره و تاریخ اجازهٔ انتشار اعلامیهٔ پذیرهنویسی سهام جدید و مرجع صدور آن. آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیهٔ پذیرهنویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیرهنویسی قید شود. ۳- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیهٔ سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود. در صورتی که حق تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیماندهٔ سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

سامانه ثبت شرکت

Post has been created with the help of GSA Content Generator DEMO!

هزینه ثبت شرکت

در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام، افزایش سرمایهٔ شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجهٔ این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیرهنویسی سهام جدید باشند انجام میگیرد. ۶- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد، تعداد و امتیازات آن. ۵- تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن. مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است. خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیهٔ پذیرهنویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقهٔ تعهد سهام را امضا کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد. در اعلامیهٔ پذیرهنویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعهٔ علاقهمندان آماده است.

  1. صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد
  2. حسابهای تجاری میتواند تسهیلات چند ارزی داشته باشد
  3. اندازه ای که برای قلم آگهی انتخاب می کنید
  4. طرح تجاری (Business Plan)
  5. مشخص کردن نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
  6. کنترل و تایید مدارک ارسال شده

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیرهنویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیرهنویسان رسیدگی کرده و تعدادسهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکتها اطلاع خواهد داد. هر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیرهنویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافهٔ خریداری شده را به بانک مربوط بدهد. هیات مدیره شرکت می توانند با اخذ تصمیم و رای گیری بین خود افراد و سمت های مختلف راس شرکت از قبیل رئیس، نائب رئیس و مدیر عامل را تعیین نماید. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد. ۱- صورتجلسهٔ مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازهٔ آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسهٔ هیأت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است. تاسیس شرکت دریایی یا ساحلی در دبی؟ هزینه های مربوط به ثبت شرکت کانادا به نوع شرکت و ایالتی که شرکت را در آن ثبت کردهاید، بستگی دارد؛ اما به طور کلی حداقل سرمایه اولیه لازم برای شروع بیزنس در کانادا، حدود ۷۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار کانادا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید