صفر تا صد ثبت شرکت تعاونی – مشاوران

تبصره ۲: در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع ادارهی اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت ادارهی اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوفعلیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف ادارهی ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد. در واقع با طی مراحل فوق، لازم است آن را مدون کنید. در این مقاله بر آن شدیم به دلیل اهمیت موضوع به شفافترین شکل ممکن هزینه ثبت شرکت در تهران را با ذکر جزییات اعلام نماییم تا علاوه بر جلوگیری از سو استفاده برخی افراد سود جو از ناآگاهی متقاضیان ثبت شرکت ، علت افزایش یا کاهش و یا تفاوت قیمت ها در مبلغ های ثبت شرکت را به علاقه مندان توضیح دهیم تا در کمال آسودگی بتوانند در انتخاب موسسه حقوقی مناسب اقدام نمایند. This article was created with GSA Content Generator DEMO.

  • بخشی از نام باید فعالیت های شرکت را مشخص کند
  • انواع شرکت در ترکیه
  • ثبات سیاسی
  • شرکت با مسئولیت محدود خصوصی (SELARL)

در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است. مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحا حق صاحبان سهام را در مورد اقامهٔ دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید. تا هنگامی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف ۴ سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق ندادهاند تابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ و مقررات اساسنامه خود خواهند بود. در صورتی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر سهم در مورد سهام جدید نیز لازمالرعایه است و در هر حال این نسبت نمیتواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. ثانیاً اساسنامهٔ خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نمایند. Data has been generated by GSA Content Generator DEMO.

راهنمای ثبت شرکت

مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و به هزینهٔ شرکت، آگهی خواهد نمود. برای آن که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص در آیند باید اولاً سرمایهٔ آنها حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایهٔ خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایهٔ شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. با این حال، سرمایهگذاران برای اثبات فعالیتهای لازم باید اثبات سرمایه کافی را ارائه دهند. در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود شرکت نمیتواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد. دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر مینماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند. انجام فعالیت اقتصادی توسط چندین نفر، مجوزی برای فعالیت رسمی نیست و تنها پس از ثبت شرکت است که فعالیت شرکت رسمیت پیدا می کند. بهتر است طرح تجاری بر اساس نیازهای اقتصادی و مشاغل مورد نیاز این کشور برنامهریزی شود؛ معمولا طرحی که بتواند نیازهای جامعه را برطرف کند، مسئولان ثبت شرکت در کانادا را نیز میتواند قانع کند.

۲- در صورتی که بر خلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند. شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجهٔ افزایش سرمایه به وجود میآید با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ و ماده ۱۸۴ این قانون برای پذیرهنویسی عمومی عرضه نماید. رابعاً اساسنامهٔ آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد. ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوقالعاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ در مورد شرکتهای سهامی و همچنین اساسنامهٔ معتبر شرکتهای موجود در تاریخ تصویب این قانون میباشد. در آگهی تبدیل شرکت باید کلیهٔ مندرجات اعلامیهٔ تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامهٔ شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول ومنقول، ۱۶غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعهٔ علاقمندان آماده میباشد. This has been generated with GSA Content Generator DEMO!

دیدگاهتان را بنویسید