صفر تا صد مراحل ثبت شرکت در سال 1400 چگونه است؟

کلیه بانکها و مؤسسات و اشخاص دیگر که مالی از متوفی نزد خود دارند در صورتی میتوانند مال مزبور را به وارث بدهند و همچنینکلیه شرکتها و مؤسسات موقع ثبت اوراق بهادار با اسم از هر قبیل که باشد از اسم مورث به اسم وارث در صورتی مجاز به این امر هستند که گواهینامهاداره دارایی راجع به این که وارث اظهارنامه داده و اظهارنامه مال مورد بحث را ذکر کرده ارائه شود و در صورت تخلف علاوه بر جرائم مقرر متضامناًمسئول مالیات متعلقه میباشند. در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شده دریافتکنندگان مکلفند ظرف سی روز ازتاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق ماده ۶ به اداره دارایی محل اقامت خود تأدیه نمایند و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مربوط به حقوقدریافتی خود را به دارایی تسلیم کنند. مدیران هر یک از اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی نسبت به کلیه درآمد مشمول مالیات را منتهی چهار ماه پس از پایان سالمالیاتی با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزهای که اقامتگاه شخص حقوقی در آنواقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش احتساب و پرداخت نمایند محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقیخارجی و مؤسسات مقیم خارج از کشور که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است.

  • رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی
  • کپی برابر اصل گواهی ثبت علامت تجاری
  • تحویل فیش و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر ثبت
  • هزینه تمبر مالیاتی وکالت نامه
  • ثبت نام کردن در اداره دولتی دبی
  • یک نسخه مصدق از شرکت نامه

تبصره ۶ – سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این بخش را از مالالاجارههایی کهپرداخت میکنند کسر و به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند. تبصره ۵ – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد میشود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق بهموجر تقویم و با رعایت تبصره ماده ۱۳۴ جزو مالالاجاره غیر نقدی سالهای مربوط محسوب خواهد شد. تبصره ۸ – از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته میشود و در مواردی که مبیع در تصرف انتقال گیرنده شرطی قرار گیرد وهمچنین در مورد رهن تصرف بایع شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارت است از ۷۵ درصد ارزش اجاری ملک بر اساس اجاره بهای املاک مشابه. تبصره ۲ – تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزههای شهرستان در هر سال به عهده کمیسیونی است مرکب از رؤسایادارات دارایی و کشاورزی و بانک ملی شهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکتهای تعاونی روستایی به معرفی سازمان تعاونی روستایی ویک نفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.

سامانه ثبت شرکت

در صورتی که مؤدی ظرف۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده برای رسیدگی به کمیسیونکشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارایی و یک نفر نماینده اداره کشاورزی و یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشدبه معرفی فرماندار احاله خواهد شد. تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکتها. در برخی مواقع موسسات ثبتی برای بالا بردن درآمد خود اقدام به اعلام مبلغ بیشتر در هزینه های دولتی می نمایند که اینکار به نظر ما کار صحیحی نیست . برای ثبت شرکت جدید برخی از تشریفات (قوانین FDI) برای سرمایه گذاران خارجی و بحث ما در مورد مراحل ثبت شرکت محدود در کانادا وجود دارد. تبصره ۲ – چاههایی که از تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۲ با توجه به قوانین و مقررات طبق تشخیص وزارت آب و برق در مناطقی که از طرف وزارت آب و برقممنوع یا محدود اعلام و آگهی شده و همچنین طبق این قانون غیر مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچ گونه خسارت به تشخیص وزارتآب و برق مورد استفاده آبیاری قرارداده یا با حضور نماینده دادستان محل مسدود خواهد شد.

درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از ۱۰ تا ۴۵ درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستاننسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظائر آنپس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون – در مورد املاک استیجاری اجاره بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت میشود ازدرآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. تبصره – آییننامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع این بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجراگذارده خواهد شد. تبصره ۲ – در صورتی که مجموع حقوق دریافتی هر شخص در یک سال مالیاتی از شصت هزار ریال تجاوز نکند مالیات پرداختی مسترد خواهدشد مشروط بر این که ظرف چهار ماه اول سال بعد مورد مطالبه قرار گیرد. مبلغ پرداخت نشدهٔ سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اظهارنامه طبق نمونهای که از طرف وزارتدارایی تهیه میشود تنظیم و به اداره دارایی محل تسلیم نمایند. Post was created by GSA Content Generator Demoversion!

دیدگاهتان را بنویسید