لیست تعرفه و هزینه ثبت انواع شرکت

ماده ۳۰ – هر یک از اعضاء میتواند منتها ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موضوع دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیلمجمع قید شدهاست برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کردهاست پیشنهاد کند. وظایف مدیر عامل طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. ماده ۵۰ – پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا انتخاب وقبولی هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت. همچنین در این مرحله پس از تثبیت هویت متقاضی، ذیل تمامی مدارک توسط او امضا میگردد. باشد و قرارداد اجاره محل شرکت از مدارک اصلی مورد نیاز برای ثبت شرکت میباشد و توجه داشته باشید که باید در قسمت معرفی مستاجر اسم شرکت نوشته شده باشد. ماده ۳۹ – اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیرهای مرکب از حداقل سه/پنج/ هفت نفر به عنوان عضو اصلی و حداقل دو/ سه / چهارنفر به عنوان عضوعلیالبدل خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از میان اعضای شرکت با رأی مخفی و برای حداکثر مدت سه سال انتخاب میشوند. Data was created by GSA Content Generator DEMO!

هزینه ثبت شرکت

تبصره ۱ – در صورت استعفا – فوت – ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود یکی از اعضاءعلیالبدل برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره دعوت میشود. آدرس قانونی شرکت از … تعداد شرکا و سهامداران میبایست در شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر باشد . به اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود، شرکت گفته میشود. همانطور که در بالا گفته شد قیمت ثبت شرکت در موسسه میزان در مقایسه با سایر خدمات دهنگان، کمترین میزان هزینه ثبت در کشور و به صورت فوری در کمتر از ۱۰ روز می باشد. تبصره – تجدید دعوت تشکیل مجمع عمومی نباید بیش از ۱۰ روز از تاریخ مقرر برای جلسهای که تشکیل نشدهاست به طول انجامد. ۱۰ – اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتها و اتحادیههای تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه طبق موازیناین قانون. ۳ – اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت. برای فرزند دختر مجرد بدون محدودیت سنی و برای فرزند پسر مجرد تا سن 21 سالگی میتوان ویزای عمان اخذ کرد.

راهنمای ثبت شرکت

۵ – اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه. درخواست ثبت شرکت در کانادا حدود 200 دلار هزینه دارد؛ امور مربوط به این روش مهاجرتی توسط «مرکز مدیریت پرونده های آنلاین کانادا» مدیریت و نظارت میشود. مقام دعوتکننده مجمع مکلف استپیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور قرار گیرد در غیر این صورت پیشنهاد طرح موضوع جدید در جلسات مجمع ازطرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رییس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یاموضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد میشود به جلسه بعدی که حداکثر ۲۵ روز بعد تشکیل میگردد موکول خواهد شد. فعالیت میکند. موضوع تعاونی توزیع نیز در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاست. شرکتنامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است.

ثبت تغییرات شرکت

This article has been created by GSA Content Generator DEMO!

  • اظهار نامه و اساسنامه شرکت
  • حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن
  • وارد کردن شناسه ملی شرکت در بخش مربوطه
  • تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک توسط متقاضی
  • پر کردن اطلاعات شرکت در فیلد مربوط به تغییرات شرکت
  • اخلال در امر انتخابات
  • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
  • صورت جلسه هیات مدیره تکمیل گردیده (دو نسخه)

برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین به اپلیکیشن شهرداد مراجعه نمایید و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. بنابراین لازم است سرمایهگذار و یا صاحب برند و شرکت، مدارک مورد نیاز را با اصل آنها برابرسازی کند و سپس به آدرسی که در این صفحه به نمایش در آمده است، ارسال نماید. امنیت اقتصادی از زوایای گوناگونی حائز اهمیت است؛ مطمئنا شما دوست ندارید که سرمایه خود را از دست بدهید یا شرکت تازهتاسیستان دچار مشکل امنیت اقتصادی بشود؛ یکی از مهمترین مسائلی که در ثبت شرکت در خارج از کشور مهم است، امنیت اقتصادی کشور مقصد است. مجموعه ثبتیار با بهرهمندی از وکلا و کارشناسان توانمند در حوزه ثبتی و قراردادی، میتواند صورتجلسه شما را در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به ثبت برساند. هزینه دفاتر کل و روزنامه و دفتر دارایی با توجه به اینکه 50 یا 100 برگی یا بیشتر باشند در واحدهای ثبتی مختلف متفاوت است. ماده ۵۵ – وظایف بازرس به شرح زیر است: ۱ – نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آییننامههای مصوب و تصمیمات مجامع عمومی، برای این منظور بازرسانمیتوانند هر موقع که مقتضی بدانند به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی نقدی وبرگهای بهادار و موجودی کالا و غیره را رسیدگی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید