مراحل ثبت در سامانه ثبت شرکتها چگونه است؟

شرکت سهامی عام: تعداد افراد سهام دار در شرکت های سهامی عام در ترکیه می بایستی بیش از ۲۵۰ نفر باشد. فعال می شود که بایستی پر شود. در گام پایانی ثبت شرکت در خارج از کشور، باید برگههای اداری مربوط به اطلاعات و اساسنامه شرکت را بصورت دقیق و بدون غلط املایی پر کنید؛ پس از آن، باید امضای مدیران و سهامداران را جمعآوری کنید و برگهها را به مراجع مربوط، تحویل دهید. اداره ی ثبت شرکتها این هزینه را با توجه به تعرفه محاسبه کرده و نمیتوان اعدادی مثل 1 درصد از سرمایه و یا شیوه ی دیگری از محاسبه ارائه داد و خارج از این نادرست می باشد. ماده ۷۱ – در شرکت ضمانتی شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند. ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیرهنویسی معین شده است علاقهمندان به بانک مراجعه و ورقهٔ تعهد سهام را امضا و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد. Article was created with GSA Content Generator Demoversion!

  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  • رأی دادن با شناسنامهی دیگری
  • مالیات ثبت شرکت
  • وارد کردن لیست حاضرین در جلسه
  • کپی کارت ملی
  • مجوز تجارت

۱۱- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید توسط پذیرهنویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیرهنویسی نقداً پرداخت گردد. ۴- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیرهنویسی باید پرداخت شود. ۹- ذکر هزینههایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کردهاند و برآورد هزینههای لازم تا شروع فعالیتهای شرکت. ۲- موضوع شرکت به طور صریح و منجز. ۵- هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار. مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعهٔ اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون، اجازهٔ انتشار اعلامیهٔ پذیرهنویسی را صادر خواهد نمود. ۳- شماره و تاریخ اجازهٔ انتشار اعلامیهٔ پذیرهنویسی و مرجع صدور آن. در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. هر شرکتی پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در اساسنامه و یا هر چیزی که مربوط به شرکت است ایجاد کند.

ثبت تغییرات شرکت

هیات مدیره می توانند با برگزاری جلسات و ارائه صورتجلسه به تغییراتی در شرکت دست بزنند که در ادامه با برخی اهداف مجامع هیات مدیره آشنا می شوید. مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل میشود و پس از رسیدگی و احراز پذیرهنویسی کلیهٔ سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور دربارهٔ اساسنامهٔ شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میکند. تبصره: هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامهٔ کثیرالانتشار منتشر شود. اما مهاجرت با روشهای اقتصادی مانند ثبت شرکت، همیشه جوابگو هستند؛ بسیار جالب است اگر بدانید یکی از هفت روش اصلی برای مهاجرت به کشورهای اروپایی، سرمایهگذاری یا انتقال سرمایه به این کشورها است. ۶- تعداد سهام بینام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام. Data was created by GSA Content Generator Demoversion!

۶- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کردهاند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. آیا با ثبت شرکت در ترکیه میتوان حساب شرکتی در بانک افتتاح کرد؟ ورقهٔ تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیرهنویس یا قائممقام قانونی او رسیده نسخهٔ اول نزد بانک نگاهداری و نسخهٔ دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیرهنویس تسلیم میشود. ۵- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیرهنویسان باید به آن حساب پرداخت شود. ۵- مبلغ سرمایهٔ شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. تبصره: در صورتی که ورقهٔ تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاکنندهٔ قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید