مراحل ثبت شرکت در ترکیه (شرایط + هزینه ها 2021) • سروش فردا

تبصره ۱ – معافیت مذکور در این ماده در مورد سدهایی که طبق طرحهای آبیاری با پروانه وزارت آب و برق احداث میشوند به مدت بیست سالخواهد بود. تبصره ۱ – درآمد اجاری رستورانهای بین راه که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران و بیست کیلومتری سایر شهرها تا پنج سال از تاریخ اجرای اینقانون طبق آییننامه موضوع این ماده ساخته میشود برای مدت پنج سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است. درآمد دامپروران از شغل دامپروری و مؤسسات دامپروری اعم از این که قبل از تصویب این قانون ایجاد شده یا بعداً ایجاد شود تا دهسال از تاریخ اجرای این قانون از پرداخت مالیات معاف است. تبصره ۲ – درآمد مذکور در این ماده در مورد توسعه امور کشاورزی عبارت است از کل درآمد در مورد املاک بایر و اراضی موات که دایر شده استو مازاد درآمد در مورد املاک دایر. تبصره – تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون صد درصد درآمد گروههای فرهنگی و هنری وابسته به وزارت فرهنگی و هنر به طور کلی و سایرگروههای آزاد فرهنگی و هنری به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر و تصویب هیأت وزیران از پرداخت مالیات معاف میباشند.

  1. برچسب Empost
  2. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
  3. دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی
  4. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
  5. ارتباطات و فناوری اطلاعات

تبصره – از نظر اجرای این ماده شرکت تعاونی روستایی شرکتی است که زارعین در روستاها تشکیل و تحت نظارت سازمان تعاونی روستاییکشور باشد. تبصره ۳ – تشخیص تاریخ قابلیت بهرهبرداری مستغلات جدیدالبناء به عهده ممیز مالیاتی میباشد که باید نظر خود را به مؤدی ابلاغ نماید نظر ممیزمالیاتی قطعی است مگر این که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظر ممیز کتباً اعتراض نماید در این صورت پرونده برای رفع اختلاف به کمیسیونتشخیص مالیات ارجاع میگردد رأی صادره از کمیسیون قطعی و غیر قابل تجدید نظر میباشد. ماده ۲۱ – وزارت آب و برق میتواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند، وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری میباشد طبق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت آب و برق بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین میشود. معافیتهای موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ بعد از پنج سال از تاریخ اجرای این قانون منحصراً شامل شرکتهایی خواهد بود که مشمول معافیتموضوع ماده ۱۱۶ میباشند.

ثبت تغییرات شرکت

تبصره ۲ – منظور از خاتمه بنا در این ماده آن است که بنا قابل بهرهبرداری گردد یا قبل از آن به اجاره واگذار شود و در صورتی که هر طبقه از بناجداگانه خاتمه یافت و قابل بهرهبرداری باشد تاریخ تعلق معافیت به هر طبقه تاریخی است که ساختمان آن طبقه خاتمه یافتهاست. درآمد کشاورزی زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مالک یا مستأجر شناخته شده و یا بشوند نسبت به املاکی کهدر اجرای قانون مزبور به عنوان مالکیت یا اجاره به آنان واگذار شده و درآمد زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا بیستهکتار ملک به آنان واگذار شدهاست نسبت به این املاک و همچنین درآمد حاصل از کاشت درختهای غیر مثمر از پرداخت مالیات معاف است و درآمدباغهای جدیدالاحداث تا پنج سال از تاریخ شروع به بهرهبرداری از پرداخت مالیات معاف است. درآمد اجاری مستغلات جدیدالبناء تا شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران که در سال اول اجرای این قانون احداث میشوند به مدت دوسال و در صورتی که در سال دوم اجرای قانون احداث شوند به مدت یک سال و درآمد اجاری مستغلات جدیدالبناء واقع در خارج از شعاع پنجاهکیلومتری مرکز تهران برای مدت سه سال از تاریخ اختتام بنا و درآمد اجاری هتلها و متلهایی که تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در خارج از شعاعپنجاه کیلومتری تهران طبق آییننامهای که بر اساس قانون و مقررات جلب سیاحان از طرف سازمان جلب سیاحان تهیه و به تصویب هیأت وزیرانمیرسد ساخته میشوند برای مدت پنج سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است.

سامانه ثبت شرکت

اگر یک یا چند نفر از شرکا با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در ادارهی شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت. خانهای که مالک در آن سکونت دارد و یک یا چند اتاق آن را به اجاره واگذار نماید مشروط بر این که جمع مالالاجاره آنها از پنج هزارریال در ماده تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف است. درآمد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از کشور که از دادن تعلیمات و کمکهای فنی به منظور ایجاد کارخانه و یااستخراج معادن تا یک سال پس از تاریخ بهرهبرداری حاصل میشود از پرداخت مالیات معاف است. درآمدی که اشخاص با ساختن سد یا شبکه آبیاری یا ایجاد قنات جدید یا احیاء قنوات بایر یا احداث چاه در املاک مزروعی و بایر ازطریق توسعه امور کشاورزی یا فروش آب برای زراعت به دست میآورند از تاریخ بهرهبرداری تا ده سال از پرداخت مالیات معاف است. پانزده درصد درآمد مشمول مالیات شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبولمیشود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده و همچنین کل درآمدی که از فروش سهام این گونه شرکتها عاید صاحبانسهام میشود از پرداخت مالیات معاف است نیز شرکتهای سهامی با نام که تعداد سهامداران آن از صد نفر کمتر نباشد و جمع سهام هر یک از صاحبانسهام از ده درصد سرمایه شرکت تجاوز نکند از پرداخت ده درصد مالیات شرکت (مذکور در بند ت ماده ۸۰) معاف هستند. Post has been created with the help of GSA Content Generator Demoversion.

دیدگاهتان را بنویسید