مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیهی سجل و ظهر ثبت شود. در مرحله اول عقد قرارداد صورت می گیرد. هر گاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار میگیرد. تبصره ۴: کلیهی اسناد تنظیمی و اجراییههای صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود. هر گاه قائممقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر میکند. محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقهی لازمالاجرا صادر نخواهند کرد. در مورد ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعیالعموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد. در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بیسواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است. This content has been done by GSA Content Generator Demoversion!

ثبت تغییرات شرکت

معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند. هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید. مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم، نمرهی ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر ادارهی ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمرهی ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانتگذار و تاریخ امانت و اسامی شهود، اگر باشند، قید میکند و به مهر و امضای امانتگذار و شهود نیز خواهد رسانید. مقصوذ از هزینه های ثبتی همان باطل نمودن فیش سرمایه است که به منظور سرمایه و دارایی های گوناگون متغیر است.هزینه های ثبتی با عنایت به سرمایه ی شرکت متغیر است. شرکت های مختلط سهامی. اشخاص حقوقی جهت ثبت شرکت سهامی عام نیز ملزم به پرداخت هزینه های مختلفی هستند که در ادامه آن ها را شرح داده ایم.

، آنها در پاکتی مخصوص به اداره پست تحویل داده می شوند.

قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبتشده استنکاف نمایند در محکمهی انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمهی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود. اقدام نهایی، تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت شرکت تلقی می شود. سپس می بایست مدارک لازم برای ثبت هر نوع از شرکتی که مورد نظرتان است فراهم گردد. به اداره دارایی ترکیه مراجعه کرده و فرم پیش ثبت نام برای بررسی و تأیید آدرس شرکت را تکمیل کنید. پس از تکمیل مدارک ثبت شرکت، آنها در پاکتی مخصوص به اداره پست تحویل داده می شوند. امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود. Content was generated with GSA Content Generator Demoversion!

  • آزمایش پزشکی
  • بدون نیاز به داشتن شرکت از قبل در ایران
  • مالکیت 100% ثبت شرکت بدون شریک عمانی
  • انتشار نشریه عمومی و خصوصی

هر گاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیلهی مترجم رسمی ترجمه خواهدشد. در مورد اشخاص خارجی: اگر اشخاص خارجی در شرکت شما حاضر باشند، باید تاریخ تولد آنها را به شمسی تبدیل کنید و سپس تاریخ تبدیل شده را وارد سامانه کنید. اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد. تبصره: هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فتهطلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود. تبصره ۲: عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید