هزینه ثبت شرکت در تفلیس

در آنجا از طریق کارت خوان های مستقر در محل مبلغی به عنوان هزینه حقالثبت شرکت از شما دریافت می شود. پس از ثبت شرکت و دریافت آگهی تاسیس شرکت ، با رجوع به سایت اداره ثبت شرکت ها می بایست شماره تمبر سرمایه خود را دریافت کنید که با دریافت آن و با مراجعه به سایت اداره مالیات کشور نسبت به پرداخت مالیات حق التمبر 2 در 1000 سرمایه شرکت اقدام نمایید . پس از تحویل مدارک، بازرسی برای بازدید از دفتر شما اعزام خواهد شد. ♥ در مرحله آخر پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، پرینت صفحه نشان دهنده کد رهگیری مربوط به ثبت تغییرات است. آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. تبصره ۲ – چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آرای باقیماندهی غیرقابلِ تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد. تبصره – شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزههای انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستانهایی دائر میشود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزهی انتخابیه، در محدودهی شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزهی انتخابیه خود را نداشته باشند. Post has been generated with GSA Content Generator Demoversion!

  1. تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
  2. تعیین سرمایه شرکت
  3. کشور اتریش: 35 هزار یورو برای سرمایه اولیه
  4. آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند
  5. حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
  6. سرمایه پولی بین الملل (IMF)
  7. رییس سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی

تبصره ۲ – آرای زائد مذکور در بند (۲) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر میشود. تبصره – در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری مینمایند. آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد. آرایی که با شناسنامه افراد فوتشده یا غیرایرانی داده شده باشد. تبصره ۱ – کل آرای مندرج در صورت جلسهای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأییدشده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمیشود. تبصره – در حوزههایی که تعداد نمایندگان مورد نیاز بیش از یک نفر باشد، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد. تبصره ۳ – اخذ رأی در کلیه حوزههای انتخابیه کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن حداقل ده ساعت است، در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد. اما یکی دیگر از مواردی که در رابطه با تغییرات شرکت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تغییر آدرس شرکت می باشد. تغییر آدرس در تمامی شرکت ها به موجب صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده قابل ثبت است.

۲- مجمع عمومی عادی.

۸ – “طرفین” همه نوع تسهیلات را برای هیأت داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دستآورند. ۲- موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن. ۲- مجمع عمومی عادی. ماده ۲۰ – آن عده از داوطلبان تشکیل شرکت که با مصوبات مجمع مؤسس موافق نباشد حق استرداد تقاضای عضویت خود و مبالغی را که برایخرید سهم یا سهام پرداختهاند دارند. وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقهای را به صورت شرکتهای بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یاشرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند ایجاد کند. ماده ۳ – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب و دعاوی راجعه به آنها از خصائص محاکم تجارتی است. تبصره ۱ – در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب میشود. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره ۴ – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است. تبصره ۱ – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود. آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأییدشده باشد. آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد. در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط میتواند یک بار با ارائه شناسنامه رأی دهد. تبصره ۴ – کلیه رأیدهندگان مرحلهی دوم منحصراً در حوزهی انتخابیهای که در مرحلهی اول انتخابات رأی دادهاند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحلهی اول در هیچ یک از حوزههای انتخاباتی رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات میتوانند شرکت نمایند. تبصره ۱ – اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فقط با ارائه شناسنامه میباشد. آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشوربرای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهای سهنفری در هر محل تعیین کند. This content has been done by GSA Content Generator Demoversion.

دیدگاهتان را بنویسید