هزینه ثبت شرکت در گوهردشت کرج ⋆ موسسه حقوقی دادمهر

ج – در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوبالمنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمهها بوده، و تأمین آب تأسیسات فوقالذکراز طرق دیگر امکانپذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور میتوانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقولآب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوبالمنفعه شدن تأسیساتمذکور میباشد. احداث نهر یا جوی و لولهکشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابرشهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. در مورد حفاظت و نگهداری چاه – قنات – نهر – جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهمخود مسئولند. هر گاه استفادهکنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند مطابقماده 594 قانون مدنی عمل نمایند. ه – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کند.

هزینه ثبت شرکت

ماده ۶۳ – هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات مواد ۱۸ – ۲۸ و ۳۷ رعایت نشده یا موافق ماده ۲۸ ثلث قیمت آنها تأدیه نشدهاست با علم به عدم رعایت قانون معامله کند یا شرکت در معامله داشته و یا قیمت سهام مزبوره را اعلان کرده باشد از پنجاه الی یک هزار تومان به عنوانغرامت دادنی خواهد بود. در شرکت های سهامی خاص هر فردی به میزان سرمایه ای که وارد و تزریق به شرکت کرده است مسولیت دارد و به همین دلیل این نوع شرکت ها را سهامی خاص می نامند. ۳- تعداد و نوع سهامی که دارندهٔ گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن. در هر مورد که اجرای عملیات شرکت و یا عملیات هر یک از شرکتهای فرعی و وابسته آن مستلزم اعلام موافقت و یا انجام اقدامی از ناحیهدولت باشد شرکت پیشنهاد لازم را جهت صدور دستور مقتضی به نخستوزیر تقدیم خواهد نمود. تبصره ۷ – اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آببها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن راخواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.

Content was generated with GSA Content Generator DEMO!

در مورد بهرهبرداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنیناختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی میشود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرابان با همکاری شوراهای محلی در صورتی کهوجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مینماید. صاحب زمین میتواند بهجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداثکند. در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند بارعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار میگیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت میشود. در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهرهبرداری صاحب زمین گردد. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری(در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکیندریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مینماید.

  • ب – پرداخت به عاملین خرید در خارج
  • تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
  • چاپ فاکتور
  • موضوعات فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی
  • تکمیل فرمهای اداری و جمعآوری امضای مدیران
  • اخذ مجوزهایی که نیاز دارید

ب – در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکانپذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یامالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. د – در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمهها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریقدیگر امکانپذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. الف – در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرفکننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظرگرفتن هزینههای جاری از قبیل: مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهرهبرداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرفکننده وصولمیشود. در مواردی که جلسه هیأت مدیره به ریاست قائممقام رییس هیأتمدیره تشکیل شود حق رأی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با قائممقامی خواهد بود که اداره جلسه را بر عهده دارد. مثلا اگر یکی از اعضای هیات مدیره به منصب مدیرعاملی برگزیده شود، این تغییر باید ثبت شود.

دیدگاهتان را بنویسید