هزینه ثبت شرکت 1400 – میزان تعرفه قیمت های ۱۴۰۰ چقدر است؟

ب – در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیأت وزیران مجاناً به شرکت واگذارمیشود. تشریفات ثبتی این قبیل اراضی در صورتی که قبلاً انجام نشده باشد از طرف دولت انجام خواهد گرفت. در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفی کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی کارشناس از طرف مالک و یا مالکین، کارشناس مزبور نیز توسطهیأت سه نفری تعیین خواهد شد. بهره متعلقه به وجوه صندوق بازنشستگی و پسانداز نزد بانکهای ایرانی همچنین بهره متعلق بر وامهایی که از محل وجوه مزبور به کارمندان صنعتنفت و یا به خود شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن داده میشود نیز از مالیات معاف است. تبصره ۱ – حقوق و عوارضی که طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت یا شرکتهای فرعی و وابستهآن و یا خدماتی که معمولاً برای عامه انجام میشود مطالبه میگردد از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن نیز قابل وصول است.

ثبت تغییرات شرکت

Article has been generated by GSA Content Generator DEMO.

راهنمای ثبت شرکت

هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شدهاست اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع میباشد و شرکت مجاز است این قبیل اعیانیها و مستحدثات را با حضور نمایندهژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکتنخواهند داشت. مالیات بر درآمد شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای نفتی از سودویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود. شرکتهای وابسته که پیش از تاریخ تصویب این اساسنامه طبق قراردادهای مصوب مجلسین و یا قراردادهایی که به استناد قانون توسعه صنایع پتروشیمیمصوب تیر ماه ۱۳۴۴ (۲۵۲۴) و قانون توسعه صنعت گاز مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱) منعقد گردیده است به کار پرداختهاند کماکان از مزایا ومعافیتهای مقرر در قراردادهای مربوط به خود برخوردار خواهند بود.

تبصره ۲ – در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزاناجاره و حق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیأت سه نفری به ترتیب مندرج در بند (د) ماده 12 اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی راتعیین و رأی به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد کرد که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نمایندهاوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضاء و زمین و اعیانیهای مورد لزوم بهموجب صورتجلسه به شرکت تحویل خواهد شد. تمامی صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین در دو نسخه باید چاپشده و صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب در دو نسخه ضمیمه پرونده شود. اگر شناسه ی ملی شرکت خود را دارید آن را در قسمت مربوطه وارد کنید و در صورتی که شناسه ی ملی شرکت را در اختیار نداشتید می توانید با استفاده از شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت وارد شوید.شماره ی ثبت شرکت شماره ای است که زمان ثبت به شرکت اختصاص داده شده است.این شماره در صورتجلسه ی تاسیس و اساسنامه ی شرکت موجود است و می توانید به آن مراجعه نمایید. This post was created with the help of GSA Content Generator Demoversion!

  • دو نسخه از اساسنامه شرکت
  • کشور آلمان: 25 هزار یورو برای سرمایه اولیه
  • موضوع فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید
  • برندینگ و نام تجاری شرکت
  • درج آدرس مرکز اصلی شرکت با کد پستی و یک تلفن ثابت
  • آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد
  • فرم تعیین نام شرکت و فیش واریزی
  • جواز کسب

دفتر هیأت سه نفری به مالک یا مالکین اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه کارشناس خود را معرفی و برگ قبولی او را ظرف همینمدت به دفتر هیأت تسلیم کند. در مورد وراث شناختهنشده و همچنین وراث شناختهشده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد. کالاهایی که شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخل یا صدور آن به خارجآزاد خواهند بود. ب – تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین و نفت و نفت گاز و نفت کوره در داخلکشور برای تصویب هیأت وزیران. تبصره ۵ – در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لولههای نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی با ایجاد شبکه مخابراتی وحریم آنها مورد احتیاج شرکت باشد با توجه به مفاد تبصره ۸ این ماده عرصه و اعیان از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت وفقط قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده با توافق صاحبان آن و در صورت عدم توافق به شرح بند (د) ماده ۱۲ تعیین و پرداخت میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید