و باید مراحل ثبت شرکت طی شود

۲- یک نسخه از روزنامهای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است. مراحل ثبت شرکت دارای پیچیدگی های خاص خود بوده و در همین ابتدا به شما می گوییم که نیازمند وقت و انرژی زیادی می باشد، به همین جهت برای اینکه وقت و انرژی شما بیهوده تلف نشود و بتوانید به راحتی اقدام به تاسیس نمایید، مراحل تاسیس شرکت خود را به یک موسسه معتبر حقوقی که در انجام امور ثبتی تجربه ی زیادی دارد بسپارید، زیرا این کار نیازمند اطلاعات حقوقی می باشد که موسسات حقوقی با تجربه، بیش از همه به این قوانین مسلط بوده و به راحتی می توانند در تسریع روند تاسیس شرکت شما سهیم باشند. 2. تنظیم صورتجلسه تغییرات موردنظر توسط کارشناسان امور ثبتی. عرضحال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبهی ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم میشود، در مقابل عرضحال باید رسید داده شود. در مورد کاهش اختیاری سرمایهٔ شرکت، هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده ۱۹۲ باشد میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایهٔ شرکت به دادگاه تقدیم کنند.

ثبت تغییرات شرکت

This post has been generated with the help of GSA Content Generator Demoversion.

سامانه ثبت شرکت

۴- در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رأی به انحلال شرکت ندهد. اطلاعیه شرکت باید در روزنامهٔ کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر شود و برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد. هر گاه افزایش سرمایهٔ شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیرهنویسی مذکور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسد به درخواست هر یک از پذیرهنویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیهٔ پذیرهنویسی به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایهٔ شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیهٔ وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیرهنویسی کردهاند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینهای که برای افزایش سرمایهٔ شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهدهٔ شرکت قرار میگیرد. در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیرهنویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیرهنویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمهٔ رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیهٔ آن گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسهٔ مجمع عمومی فوقالعاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر این که کلیهٔ این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.

هزینه ثبت شرکت

در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام، افزایش سرمایهٔ شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجهٔ این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیرهنویسی سهام جدید باشند انجام میگیرد. برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهشیافتهٔ هر سهم، هیأت مدیرهٔ شرکت باید مراتب را طی اطلاعیهای به اطلاع کلیهٔ صاحبان سهام برساند. خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. شرکت نامه یا اساسنامه: به موجب ماده (47) قانون ثبت اسناد و املاک، شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و الا طبق دستور ماده (48) همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ضمن این که، یکی از مدارکی که برای ثبت شرکتهای تشکیل شده، به هنگام تقاضی ثبت، ضروری تلقی شده است، اقرار مدیر شرکت است به این که شرایط مذکور تحقق پیدا کردهاند(ماده 4 نظام نامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 با اصلاحات بعدی) میباشد. در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت میگیرد کلیهٔ افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود باید هنگام پذیرهنویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود.

  1. بدون نیاز به شریک یا کفیل عمانی و مالکیت 100% خارجی
  2. دو نسخه اظهارنامه تکمیلشده
  3. شرکتهای مختلط سهامی
  4. وزرا و سرپرستان وزارتخانهها
  5. اصل و کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت ( شامل آگهی تاسیس )

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوقالعادهٔ صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوقالعاده، شرکت میتواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایهٔ شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه، به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمهای وارد نشود و سرمایهٔ شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمتر نگردد. مجمع عمومی فوقالعاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیرهنویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط میشود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورتجلسهٔ مجمع عمومی فوقالعاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود. انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد، مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید