۳- شماره و تاریخ ثبت شرکت

مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام. اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقهای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس بهانتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. همچنین با مشخص کردن سازمان ثبت کننده شرکت، نوع شخصیت، اداره کل استان و واحد ثبتی شهرستان میتوان بسیار دقیقتر در لیست اسامی شرکتهای ثبتشده در ایران به جستوجو پرداخت. وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هرناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازهبهرهبرداری بنماید. همچنین میتوانید یک شرکت واسط را برای ثبت شرکت خود نماینده کنید (در این مورد میتوانید از خدمات تخصصی شرکت ویزاپیک استفاده نمایید). ۴- در صورتی که در خاتمهٔ دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند. مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سهنفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر ومدت اعتراض به تصمیم هیأتها طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هزینه ثبت شرکت

این هیأتهاطبق آییننامهای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود بر اساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوعکشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانههای ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت سهنفری اعتراض خودرا به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع مینماید رأی هیأت پنج نفری لازمالاجراء است ومعترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید. و – جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم. در واقع بعد از اینکه اعضای هیئت مدیره تصمیم به تعویض یک عضو کلیدی شرکت بگیرند، چنین تغییری باید برای عموم مردم شفاف سازی شود. تبصره – صورت جلسات هیأت مدیره پس از تصویب به امضای رییس و اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه میرسد و هر قسمت از مذاکرات کههیأت مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورتجلسه قید شود. وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساسآییننامهای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب مینمایند صادر میکند.

سامانه ثبت شرکت

هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانهصادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو. هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت. تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمعآوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نامشرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذشود. ماده ۸۱ – شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل میشود: ۱ – تهیه زمین و تقسیم آن به منظور ساختمان خانههای مسکونی و فروش آن به اعضاء نقداً و یا با اقساط همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورداستفاده مشترک اعضاء. گفتنی است که شرکت های تعاونی در این مورد مستثنی شده اند. تبصره – هر یک از انواع شرکتهای تعاونی در رشتههای مصرف و کار و پیشه که با عضویت کارگران صنایع و خدمات و حرف تشکیل شده باشد واعضاء شرکت نزد سازمان بیمههای اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی کارگری از همان نوع خوانده میشود.

راهنمای ثبت شرکت

This data was generated by GSA Content Generator Demoversion!

  • مدارک جهت ثبت تغییرات شرکت
  • اسناد ادغام شرکت و پروانه کسبوکار
  • مدیریت برنامه تجارت Fee
  • انتخاب یک برنامه تجاری یا بیزینس پلن

مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرفکننده و رعایت احتیاجات عمومی وامکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران – مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و سازمانهای اداری و ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا – کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی – استخدام و دارایی دو مجلس – این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و شرکتهایمذکور از پرداخت حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخهای از صورتجلسهٔ هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامهٔ رسمی آگهی شود. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوقالذکر یا دستگاههای مناسب دیگررا تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره – در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد. تبصره ۳ – در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستأجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت را در مقابل مالالاجارهای که به شرحمذکور در این شق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند.در صورتی که زارعین مستأجر این املاک ناگزیر به ترک اراضی زراعتی گردند به شرحمقرر در تبصره یک این ماده درباره آنان رفتار خواهد شد و چنانچه خساراتی به زراعت یا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق و خسارت توسطوزارت تعاون و امور روستاها تعیین و به وسیله شرکت پرداخت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید