برای ثبت شرکت پیمانکاری چه باید کرد؟

ماده ی 83 اصلاحی، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است. ۲ – هر شخص حقیقی مشمول مالیات که بیشتر از میزان مقرر در مواد ۶ و ۹۳ از نرخ ده درصد یا از بخشودگی مالیاتی حداقل درآمد استفاده کردهباشد. در مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد از تسلیمآن در مواعد مقرر در این قانون خودداری کند در صورتی که تمام یا قسمتی از مالیات در سررسیدهای قانونی پرداخت نشده باشد جریمه عدم تسلیماظهارنامه ده درصد مالیات پرداخت نشده میباشد و در صورتی که مالیات متعلق تماماً پرداخت شده باشد جریمه مزبور دو درصد مالیات پرداخت شدهمیباشد که در هر صورت از ده هزار ریال تجاوز نخواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شدهاست به استثنایمشمولین ماده ۶۳ منتهی ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و در صورتی که ظرف مدت مذکور برگتشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعیتلقی میشود مگر این که مؤدی فعالیتهای انتفاعی دیگری داشته باشد که در اظهارنامه کتمان شده باشد و در این صورت فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتهابا رعایت ماده ۱۵۰ قابل مطالبه خواهد بود. This article was created with GSA Content Generator DEMO!

هزینه ثبت شرکت

اگر امر تصفیه منحصراً به عهدهٔ یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیهٔ متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع میتواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد. ماده ۳ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب اینقانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد. در صورتی کهبا اجرای حکم این تبصره قسمتی از درآمد به سالهای قبل از اجرای این قانون مربوط شود مالیات هر یک از آن قسمتها جداگانه به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴احتساب و وصول خواهد شد. ۱ – هر شخص حقیقی که جمع درآمد مشمول مالیات او از یک یا چند منبع از چهارصد هزار ریال در سال تجاوز نماید تا سیصد هزار ریال حقوقو یا مقرری هر شخص در جمع درآمد او محسوب نخواهد شد. This post has been written by GSA Content Generator DEMO.

هر یک از اشخاص مذکور در بندهای ماده ۱۳۱ مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدی که در سالمالیاتی قبل تحصیل کردهاند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و مالیات متعلق را طبق نرخ ماده ۱۳۴ احتساب و پس ازکسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه وسیله مؤدی یا اشخاص دیگر به حساب مؤدی نقداً یا از طریق ابطالتمبر پرداخت شدهاست تأدیه نمایند. ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مؤدی را به تدریج که برگ قطعی آن میرسد با مندرجات اظهارنامهتکمیلی تطبیق و یا در صورتی که اظهارنامه تکمیلی داده نشده باشد مالیات متعلق را محاسبه و مابهالتفاوت آن را در صورتی که پرداخت نشده باشدمطالبه مینماید مطالبه مزبور باید از تاریخ ابلاغ هر برگ قطعی به ممیز که موجب محاسبه مابهالتفاوت مالیات میشود ظرف یک سال به عمل آید وگرنهمشمول مرور زمان خواهد بود. تبصره – برای مدت کمتر از پانزده روز تأخیر زیان دیرکرد احتساب نمیشود و برای تأخیر پانزده روز و بیشتر تا یک ماه زیان دیر کرد یکماههمحسوب خواهد شد. تبصره2ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می گردد.

  • مدارک جهت ثبت تغییرات شرکت
  • اسناد ادغام شرکت و پروانه کسبوکار
  • مدیریت برنامه تجارت Fee
  • انتخاب یک برنامه تجاری یا بیزینس پلن
  • ب – پرداخت به عاملین خرید در خارج

در موارد مذکور در بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ جریمه مؤدی عبارت خواهد بود از ده درصد مابهالتفاوت بین مالیات قطعی شده و رقممالیاتی که مؤدی ضمن اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی اظهار نمودهاست. جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع عبارت است از پانزده درصد مابهالتفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مؤدی ضمناظهارنامه اظهار نمودهاست. بنابراین اعضای هیئت مدیره با تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر حق امضا می توانند این مسئولیت را به فرد دیگری از بین اعضا بسپارند. ، قیمت نشرتبلیغات، حق ثبت و هزینه های واریزشده به حساب دولت. بازدید کننده عزیز: جهت آگاهی از هزینه ثبت شرکت، تغییرات، ثبت برند و سایر امور، نام و شماره تماس خود را وارد نموده، تا “هزینه ثبت” و “مدت زمان ثبت” را به صورت پیامک دریافت نمایید. ایرانیهای زیادی با سرمایهگذاری در کشورهای خارجی و ثبت یک شرکت، اجازه اقامت در در آن کشورها را کسب میکنند و به راحتی فرایند مهاجرت خود را پشت سر میگذارند. در صورتی که مؤدی مالیاتی یا اشخاصی که به موجب این قانون مکلف به کسر مالیات مؤدی و پرداخت آن به دارایی میباشند درمواعد مقرر مالیات را نپردازند زیان دیرکرد معادل سه چهارم یک درصد در ماه نیز باید بپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید