هزینه ثبت شرکت شامل چه مواردی است ؟

وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. قبل از شروع رأیگیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزهی انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزهی انتخابیه گردد و در صورتجلسهای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم میگردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزهی انتخابیه مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأیگیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد. در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامهٔ مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیرهنویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیهٔ وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیرهنویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.

  • حداقل سرمایه برای ثبت شرکت 100 میلیون ریال است
  • وارد نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل است یا وکیل
  • نداشتن سوء شهرت در حوزهی انتخابیه
  • ثبت تصمیمات مربوط به تغییرات شرکت
  • برای ثبت شرکت حداقل وجود دو نفر الزامیست
  • تأمین امکانات برای دسترسی همگان به اشتغال کامل
  • مدارک جهت ثبت تغییرات شرکت

تبصره ۲ – چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آرای باقیماندهی غیرقابلِ تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد. 4-داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد. در آورده های غیر نقدی لازم است تا ویژگی ها ومشخصات و ارزش آن به صورتی تعین شود که کمیت و کیفیت آورده غیرنقدی مورد نظر کاملا مشخص باشد. تبصره ۱: در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهیهای نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت. تبصره ۳ – بههنگام ثبت نام، ارائهی گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بندهای (الف) و (ب) این ماده دو ماه قبل از ثبت نام الزامی است.

راهنمای ثبت شرکت

Data was generated by GSA Content Generator Demoversion.

تبصره ۲ – آرای زائد مذکور در بند (۲) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر میشود. آرایی که روی ورقهای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد. آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفهها، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد. مشخصات فنی مندرج در اجازهنامه لازمالاجرا است. تبصره ۱ – کل آرای مندرج در صورت جلسهای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. تبصره ۲ مکرر – به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزهی انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصهای مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. فرد مذکور میتواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیینشده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او میتواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامهی داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

سامانه ثبت شرکت

وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع مردم برساند. تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابتالعقیده باشند. یکی دیگر از تغییرات شرکت که به صورت رایج و متداول است تغییر در موضوع فعالیت شرکت است و برای اطلاع دقیق از این موضوع مقاله تخصصی این حوزه با نام ” تغییر موضوع فعالیت شرکت ” را مطالعه نمایید . تبصره ۳ – در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام میگیرد. تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید. اگر مدارک ارسال شده باشند باید صبر کند تا از طرف اداره ثبت شرکتها امکان اصلاح داده شود.

ثبت تغییرات شرکت

Data was created by GSA Content Generator Demoversion.

دیدگاهتان را بنویسید