ثبت تغییرات شرکت – هزینه تغییرات شرکت – صورتجلسه تغییرات بصورت اینترنتی

یکی از مهمترین مراحل در پروسه ثبت، تکمیل فرمهای درخواست است که شامل آدرس دفتر ثبت شده و نام اعضای هیئت مدیره شرکت میشود. علاوه بر اینکه باید در مرحله ثبت، کارمزد و تعرفه خاصی را بپردازید، آماده کردن مدارک لازم برای ثبت و هزینه روزنامه نیز بر عهده مالک یا مالکان شرکت خواهد بود. مثلا تعرفه انتشار آگهی در روزنامه ابرار با تعرفه انتشار همان آگهی در روزنامه اطلاعات متفاوت می باشد. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علیالبدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدول ماده (۴۰) این آییننامه است. در صورتی که اشخاص و مؤسسات که به موجب قسمت اخیر بند فوق اقدام به تهیه فرآوردههای فرعی و مشتقات نفتی میکنند ضمن عملیات خودمقداری از فرآوردههای اصلی مذکور در بند الف فوق را که در انحصار شرکت است تولید کنند پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد موکول بهاجازه شرکت و طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت ابلاغ کند. منظور از شرکت وابسته مذکور در این اساسنامه هر شرکتی است که قسمتی از سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای فرعی آن باشد. کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است. الف – ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعب و نمایندگیها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها. This post has been done by GSA Content Generator DEMO!

سامانه ثبت شرکت

شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت (۱۳۳۰) ۲۵۱۰ تأسیس گردیده و در این اساسنامه از این پس شرکت نامیدهمیشود، شرکت سهامی است که عملیات خود را با توجه به وظائف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب هشتم امرداد (۱۳۵۳) ۲۵۳۳ وسایر قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی به موجب این اساسنامه و طبق اصول بازرگانی اجراء مینماید. اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصی به این امور در هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از وزارت صنایع و معادن خواهدبود و شرکت به منظور تطبیق این گونه فرآوردهها با استانداردهای ملی یا بینالمللی نظارت لازم را اعمال خواهد کرد و تعیین قیمت این فرآوردهها برایعرضه در بازار داخلی توسط وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با مشورت شرکت صورت خواهد گرفت. بند 3 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در مورد شرکت سهامی خاص دلالت بر همین معنا دارد. تبصره: دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاهتری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانیتری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است. تأیید کارشناسان اداره ثبت و درج آگهی در روزنامه ­ها حداقل به سه هفته زمان نیاز دارد. Post has been generated with the help of GSA Content Generator DEMO.

تبصره2ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. شورای مرکزی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانهدار است. ۴- بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیأت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار میگیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید. ۳ – نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات به نرخ سی و پنج درصد.

  • شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری
  • نوع شرکت باید مشخص شود
  • انتخاب نام
  • آدرس حقیقی شرکت ثبت شده
  • سرعت بالا در رسیدگی به پرونده شما
  • خرید و فروش رأی

از ۷۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی هفت. سرمایه شرکت یکصد میلیارد ریال است که منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ریالی با نام بوده و پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است. به عنوان مثال برای ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود، باید حداقل 100 هزار تومان را به عنوان سرمایه اولیه در نظر بگرید. البته در این گروه از روزنامه ها نیز در حال حاضر، حداقل مبلغ دریافتی 268 هزار تومان بوده و با افزایش حروف آگهی، مبلغ هزینه چاپ آگهی نیز افزایش می یابد. افزایش سرمایه منوط بهپیشنهاد هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی و تصویب نهایی هیأت وزیران خواهد بود. ۹- بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوهی مدیریت منابع مالی نظام. سیستم NUANS یا (Newly Upgraded Automated Name Search) سرویس جستجوی اینترنتی در این کشور است که برای مقایسه نامهای پیشنهادی شرکتها یا علائم تجاری طراحی شده است. مالکیت ناشی از توارث که در آن شراکت افراد در ارث، خارج از درخواست و اراده شرکاء است. ماده ۱۰۸ – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدهای از کارگران و ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروشاشیاء یا اجناس به کار میبرند مشروط بر این که قرارداد بین شرکاء به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه این التزام تصریح شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید