ثبت شرکت سهامی خاص |راهنمای جامع مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص

این موضوع باعث می شود که شرکت شما اعتبار بیشتری داشته باشد و افراد بیشتری هم به آن اعتماد کنند، در این حالت سود مالی شما هم بیشتر خواهد شد و این دقیقا همان چیزی است که در ابتدا به دنبال آن بوده اید. تبصره – مجمع عمومی در تیر ماه هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و در آبان ماه همانسال به منظور رسیدگی و تصویب بودجه به طور عادیتشکیل میگردد و تا موقعی که نسبت به موضوع مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه خواهد داشت و در جلساتمذکور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممکن است بر حسب پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا طبق نظر ریاست مجمع عمومی موضوعات دیگرینیز در دستور مذاکرات قرار گیرد. دعوت برای تشکیل مجمع عمومی به طور عادی یا فوقالعاده از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت به عمل میآید. و – انتخاب اعضاء علیالبدل هیأت مدیره به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. هیأت مدیره از یک نفر رییس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و هفت عضو اصلی تشکیل میشود. اعضای اصلی هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال انتخاب و به موجب فرمانهمایونی به این سمت منصوب میشوند.

لیمیتد با یک نفر نیز ممکن شده است.

ه – پیشنهاد یک نفر از افراد واجد صلاحیت به هیأت وزیران جهت انتخاب به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. جلسات مجمع عمومی در مرکز شرکت در تهران با حضور رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یا قائممقامی که از طرف او بدین منظورتعیین و معرفی خواهد شد تشکیل میشود. تبصره ۲ – هر یک از اعضای اصلی و علیالبدل هیأت مدیره که از مقررات این ماده تخلف نماید از سمت خود مستعفی شناخته خواهد شد. همچنین در سال ۲۰۲۱ ثبت شرکت لیمیتد با یک نفر نیز ممکن شده است. جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر رسمیت خواهد یافت و برای اعتبار تصمیمات در هر مورد چهار رأی موافق ضرورتدارد. کلیهی معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. ماده 211 ، بلوغ ، عقد و رشد را برای داشتن اهلیت لازم می داند و معاملات با طرف هایی که دارای این خصوصیات نباشند را باطل می شمرد. توجه داشته باشید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد. This post has been created with the help of GSA Content Generator DEMO.

موضوعات مهمی همچون انتخاب نام، نحوه تنظیم صورتجلسات، اطلاع و آگاهی از بار حقوقی کلمات استفاده شده در اساسنامه و صورتجلسهها، مطلع شدن از موضوعات احتمالی مرتبط با اساسنامه که در آینده با آنها مواجه میشوید، کسب اطلاع از مسئولیتهای قانونی شما و شرکایتان در صورت بروز شرایط مختلف کاری، و بسیاری از مسائل دیگر از همین قبیل، ما و شما را به این نتیجه میرساند که بدون مشورت با متخصص و کارشناس ثبت شرکتها قدم از قدم برنداریم چرا که در غیر اینصورت احتمال دارد که دیر یا زود درگیر موضوعات قضایی و حقوقی شویم و به خاطر چند کلمه اشتباه یا کم و زیاد در صورتجلسهها و اساسنامه، سرمایه و تجارتمان با خطر و تهدید مواجه شود. در واقع این بخش از کار با توجه به اساسنامه ی شرکت مشخص می گردد. تبصره – لااقل پنج نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره باید از میان کارمندان عالیرتبه شرکت انتخاب شوند. هیأت مدیره و مدیر عامل. درصورتی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل اقدام به دعوت مجمع عمومی ننماید رییس مجمع عمومی رأساً اعضاء مجمع عمومی را دعوت خواهدنمود.

  • تعیین سرمایه شرکت
  • کشور اتریش: 35 هزار یورو برای سرمایه اولیه
  • آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند
  • حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام

مسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب میشوند عیناً همان مسئولیتهایی است که برای هیأت مدیره در این فصل پیشبینی شدهاست. به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که در همان ابتدا در چارچوب قانون پیش بروید و شرکت خود را به طور کامل ثبت کنید، تا در ادامه مشکلی نداشته باشید. ماده ۴۹ – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم میتواند در مرکز شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهاممراجعه کرده و از بیلان که متضمن خلاصه صورت حساب شرکت است و از راپرت مفتشین سواد بگیرد. مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام. تبصره ۲ – اعضای اصلی و علیالبدل هیأت مدیره و اعضای هیأت عالی بازرسی میتوانند بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومینمایندگان صاحب سهام شرکت نمایند. تبصره – رییس و اعضای اصلی و علیالبدل هیأت مدیره باید ایرانی باشند. ج – اظهار نظر نسبت به هر گونه پیشنهاد راجع به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت که برای اخذ تصمیم نهایی و تقدیم به قوه مقننه به دولتتسلیم خواهد شد پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه باید از طرف رییس مجمع و یا رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت یا لااقل دو نفر از اعضاءمجمع عمومی به عمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید