راهنمای ثبت شرکت – هنر فردی

وجوهی که بعد از پایان سال ۱۳۴۵ به مقاطعهکاران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ بابت عملیاتمقاطعه کاری که تا پایان سال ۱۳۴۵ قرارداد آن منعقد شده یا پیمانکار پیشنهاد آن را تسلیم کرده باشد پرداخت شود از لحاظ نرخ تابع ماده ۱۱ مذکور و ازجهت ترتیب رسیدگی و تصفیه مشمول مقررات این باب خواهد بود حکم این ماده در مواردی که کارفرما دولت یا مؤسسات وابسته به دولت نباشد درصورتی جاری خواهد بود که به موجب مدارک مثبته معلوم شود که قرارداد قبلاً منعقد یا بعداً بر اساس پیشنهادی که قبل از سال ۱۳۴۶ تسلیم شدهمنعقد گردد. مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق مالیات قبل از سال ۱۳۴۶میباشد و مشمول مرور زمان نبوده و هنوز به مرحله قطعیت نرسیدهاست کلاً به عنوان بقایای مالیاتی تابع احکام این باب خواهد بود درآمد مشمول مالیات ونرخ مالیاتی بقایای مالیاتی تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد خواهد بود. بدهی مالیاتی زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا ۲۰ هکتار ملک به آنان واگذار شده نسبت به ملکمزبور بخشوده میشود. تبصره – در صورتی مؤدی قبل از انتقال مال مذکور از طرف وزارت دارایی به غیر حاضر شود که عین مال را با پرداخت بدهی قبلی و زیان دیر کردمتعلق تا تاریخ پرداخت مسترد دارد وزارت دارایی مکلف است ملک مزبور را مسترد دارد. Content was created by GSA Content Generator Demoversion.

  • انتقال رایگان سرمایه و سود
  • بدون محدودیت سنی شرکا یا سهامداران
  • قبول نمایندگی های کارخانجات
  • شرکتهای مختلط غیرسهامی

اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضاء دارندتسلیم شود. اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور او بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاصمذکور در محل نباشد مأمور ابلاغ باید امتناع آنان را از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفرگواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. ماده ۱۲۷ – هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماهیا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در مورد اموال غیرمنقول بازداشت شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم بدون حداقل قیمت آگهی خواهد شد)خریداری برای آن پیدا نشد وزارت دارایی میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی و حداکثر به قیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی (در مورداملاکی که قیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی دارد) معادل کل بدهی مؤدی از مال مورد بازداشت تملک و بهای آن را به حساب بدهی منظورنماید.

ثبت تغییرات شرکت

تبصره ۲ – هرگاه مالیاتی که طبق این ماده برای هر سال تعیین میشود دو هزار ریال و یا کمتر باشد و همچنین مالیاتهای قطعی شده گذشته که درهر سال دو هزار ریال و یا کمتر باشد نسبت به آن قسمت که پرداخت نشدهاست از پرداخت مالیات مزبور معاف خواهد بود. تبصره – در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شدهاست هرگاهکمیسیون تشخیص شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی بر بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمولمالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد رأی صادر از کمیسیون تشخیص قطعی و لازمالاجراء میباشد مگر در قسمت اخیر که مفاد ماده ۲۴۸لازمالرعایهاست. آییننامه مربوط به قسمت وصول مالیات وسیله وزارت دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و از طرف وزارت دارایی به موقع اجرا گذاردهخواهد شد. مقررات باب اول و دوم و سوم این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۴۶ به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه اراضی بایر ومالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق مالیات بعد از تاریخ اجرای این قانون میباشد و همچنین مالیاتبر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین مقررات مالیاتی نسبت به آنهاملغی است.

راهنمای ثبت شرکت

در آگهی تبدیل شرکت باید کلیهٔ مندرجات اعلامیهٔ تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامهٔ شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول ومنقول، ۱۶غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعهٔ علاقمندان آماده میباشد. مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. ۲ – در صورتی که بدهی وصول گردد و یا بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن مورد قبول دارایی تا مدت دو سال تقسیطنماید. درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل میشود اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط اقدامبه بازداشت بدهکار نماید. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی، محل میدهد تا حاکم مزبور در جلسهی اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. نام فارسی انتخاب کنید و توجه داشته باشید که این نام قبلا توسط شرکت دیگری به ثبت نرسیده باشد. در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی کهاوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به ایننشانی ایراد نکرده باشد مادام که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی و صحیح است.

دیدگاهتان را بنویسید