قانون تجارت ایران/در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه – ویکینبشته

هر گاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند. هر گاه قائممقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر میکند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد. شورا پس از دریافت تأییدیهی وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به بررسی فنی نرمافزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعلام نماید. وزارت یاد شده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند.

هزینه ثبت شرکت

This has been created by GSA Content Generator Demoversion!

  • کپی مجوز فعالیت
  • پرداخت حق الثبت تاسیس به نسبت سرمایه
  • مجوز صنعتی
  • رییس مرکزتحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها
  • دو نسخه رسید پذیرش تاسیس اینترنتی
  • دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
  • تهیه پاک پستی جهت ارسال اوراق به اداره ثبت شرکتها

پس از طراحی بیزنسپلن و اساسنامه شرکت، یکی از مهمترین نکات برای ثبت و راهاندازی شرکت انتخاب نام کسبوکار است. ۴- عضو صنف: دانشآموختگانی که در رشتههای کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشتههای مرتبط با آن که حداقل دو سال از فارغالتحصیلی آنان گذشته یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام برگزار میگردد موفقیت لازم را کسب نمایند، میتواند به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام در آید. ۷- استماع و ارزیابی گزارش سالیانهی هیأت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام. ۹- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیأت عمومی صنف. تبصره ۱: مادامی که نظام صنفی رایانهای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا ادارهی آن به نظام رایانهای یکی از استانهای همجوار واگذار خواهد شد. جز دربارهٔ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیهٔ اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. ۲- فرد حقیقی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینهی امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانهای (اعم از سختافزار، نرمافزار و شبکههای اطلاعرسانی) قرار میدهد.

سامانه ثبت شرکت

شورا پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرمافزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرمافزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. چنان چه متقاضی ثبت نرمافزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد، حسب مورد میتواند در شورای یاد شده و یا کمیتهای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین میشود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید. شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرمافزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار میگیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت حقوق مادی نرمافزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرمافزار را تهیه تا از طریق دبیرخانهی مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

راهنمای ثبت شرکت

کاهش سرمایه نوع دیگری از تغییر در سرمایه شرکت به شمار می آید، کاهش سرمایه هم در شرایطی که شرکت در شرایط ناخوشایندی قرار دارد مفید است و هم در شرایطی که شرکت سودده است،شرکت به دلیل ضرر های وارد شده قسمتی از سرمایه خود را از دست داده و تا آن ضرر جبران نشود تقسیم سود غیرممکن می باشد که با این کاهش سرمایه سهامداران می توانند در صورت سود دهی شرکت سود را میان خود تقسیم کنند. تبصره ۲: اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آییننامه و قانون مربوط مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهرهبرداری میگیرند، چنان چه مبادرت به عرضهی مستقیم کالا یا خدمات به مصرفکننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این مصوبه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند. کسانی که میخواهند به مکانی مناسب برای ثبت شرکت فکر کنند دو گزینه پیش رو دارند. قانون، آدرس ثبت شده را به عنوان نشانی معتبر شرکت می­شناسد؛ بنابراین تغییر آدرس شرکت یا افتتاح شعبه ­های جدید را باید در قالب ثبت تغییرات شرکت به همراه درج آگهی در روزنامه رسمی را به سرعت به مراجع ذیربط اطلاع دهید. شما با ثبت شرکت می توانید برای مدیر عامل و خانواده ایشان اقامت کوتاه مدت یکساله را دریافت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید