تعرفه و بررسی هزینه های ثبت شرکت در سال 1400

سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، در غیر این صورت درخواستکنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گر نه آن گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیهٔ تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند. وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههایطبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدامکند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههایطبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. Article has been generated with GSA Content Generator Demoversion!

هزینه ثبت شرکت

بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههایطبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها ودریاچهها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوریاسلامی. تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیرودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است. ۱ – چنانچه تصمیم یا رأی نهایی که طبق ماده ۲۸ این قرارداد صادر شده دایر بر این باشد که یک مبلغ معین که در تصمیم یا رأی تصریح گردیده از طرفیکی از طرفهای قرارداد به طرف دیگر یا طرفهای دیگر و یا بالعکس پرداخت شود و یا از طرف یک یا چند نفر از طرفها به “شرکت” و یا بالعکس تأدیهگردد در آن صورت چنانچه مبلغ مزبور ظرف مدتی که در تصمیم یا رأی تعیین شده پرداخت نگردد و اگر مدتی تعیین نگردیده ظرف سه (۳) ماه از تاریختصمیم یا رأی پرداخت نشود طرف یا طرفهای قرارداد که رأی یا تصمیم دادگاه به نفع آنها صادر شده یا “شرکت” (بر حسب مورد) حق خواهند داشت کهتوقیف هر گونه مالی متعلق به طرف دیگر یا “شرکت” را (بر حسب مورد) درخواست نمایند خواه اموال مزبور در ایران بوده و خواه در خارج از ایرانقرار گرفته باشد از جمله وجوه حاصله از فروشهای “شرکت” و همچنین از جمله سود سهام و هر گونه پرداختهای دیگر “شرکت” لیکن مشروط بر این کهمبلغ توقیف شده از مبلغ مصرح در رأی داوری به میزان قابل توجه تجاوز ننماید. Post has been generated by GSA Content Generator Demoversion!

  1. ثبت نام برای اتاق تجارت
  2. چاپ و نشر کتاب
  3. تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات
  4. عدم گواهی اعتراض از منطقه آزاد
  5. تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد

ماده ۱۲ – دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم میشود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف استصفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دوطرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مینماید منگنه کند و لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود. در صورتی که قصد دارید از این موضوع مطلع شوید که کارشناس مورد نظر، مدارک ثبت برند را از شما پذیرفته و آنها را تأیید کرده یا نه؛ باید وارد سامانه مورد نظر شوید و نتیجه آن را بررسی کنید. این نام، شرکت شما و کار آن را توصیف میکند و شما باید از آن در تمام قراردادها و فاکتورهای شرکت خود استفاده کنید. قبل از مراحل رسمی درخواست، باید مقدمات اولیه در مورد ثبت شرکت انجام شود. ۱۱ – هرگاه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلافنباشد و در این صورت چنانچه طرفهای قرارداد به صورتهای دیگری با هم توافق ننمایند هر یک از طرفها میتواند از رییس دیوان عالی کشور تقاضا کندکه جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.

سامانه ثبت شرکت

۲ – چنانچه طرف یا طرفهایی که موظف به اجرای رأی یا تصمیم نهایی صادره بر طبق این قرارداد میباشند ظرف مهلت مقرر در رأی یا تصمیم یاچنانچه مهلتی ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد ظرف شش (۶) ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به طرفهای قرارداد مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکنندطرف یا طرفهایی که رأی یا تصمیم به نفع آنها صادر شده حق خواهند داشت که خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم یک هیأت داوری که بر طبق مفادبند (۳) اتخاذ خواهد شد بخواهند. ۱۲ – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود باید مهلت اجرای آن تصریح گردد. استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقهاز کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهایزیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری اقدام میکند.

دیدگاهتان را بنویسید