هزینه ثبت شرکت بین المللی

نسبت به اراضی بایر و مسلوبالمنفعه واقع در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی در دهاتمشمول مراحل مختلف اصلاحات ارضی طبق ماده سوم این قانون عمل خواهد شد. در صورتی که این سازمانها و مؤسسات به صورت بازرگانیاداره شوند اساسنامه مربوط همچنین اصلاحات احتمالی بعدی آن وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای تعاون وامور روستاها و دارایی و استخدام مجلسین به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ترتیب ارزیابی این قبیل اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسائل آبیاری و نحوه پرداخت بهای آنها نقداً بر اساسبند 3 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و ضوابطی خواهد بود که طبق آییننامه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. سهامداران و سایر اشخاصی که در اجرای این قانون برای تنظیم و امضاء اوراق یا اسناد و دفاتر دعوت میشوند چنانچه درموعد مقرر حضور نیابند وزارت تعاون و امور روستاها به قائممقامی آنان اوراق یا اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء مینماید همین ترتیب در سایر مواردیکه به علل و معاذیر دیگری از قبیل مجهولالمالک بودن ملک یا عدم گواهی حصر وراثت و یا معین نبودن ولی یا قیم صغار امضاء و تنظیم اسناد و دفاتریا سایر اوراق مربوطه به شرکت متعسر باشد معمول خواهد شد. Data was generated with the help of GSA Content Generator Demoversion!

هزینه ثبت شرکت

در صورتی که شرکت بخواهد یک شعبه یا نمایندگی در محل های دیگری ثبت کند بایستی به عنوان ثبت شعبه یا نمایندگی در بخش ثبت تغییرات شرکت به اطلاع اداره ثبت شرکتها رساند. در صورتی که بنا به اطلاعات دریافتی از مراجع محلی فوت اشخاص مذکور رسماً اعلام گردد، سهام به صورت کلی به نام ورثه صادر و تودیع خواهدشد و پس از صدور گواهی حصر وراثت ورثه حق استفاده از منافع سهام را خواهند داشت. هر گاه پس از تعیین و صدور سهام اختلافی در مورد میزان سهام و تعلق آن ایجاد شود به تقاضای وزارت تعاون و امورروستاها یا اشخاص ذینفع موضوع در هیأت سه نفری مقرر در ماده 8 این قانون مطرح و طبق تصمیم هیأت اقدام خواهد شد. اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات کشاورزی و قنوات و چاههای آب و وسائل آبیاری واقع در حوزه عمل شرکتهای سهامیزراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی در صورتی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت یا اجاره سهامداران نباشد به وزارت تعاون و امور روستاهامنتقل میگردد و متناسب با آن وزارت مذکور طبق ماده سوم این قانون در شرکت سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی مربوط ذیسهم خواهد بود.

در صورتی که مدیر عامل – بازرس و سایر مأموران منتخب برای خدمت در سازمان امور شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهایتولید روستایی از بین کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی یا بانک تعاون کشاورزی انتخاب شوند بر حسب مورد حقوق و مزایای ثابت آنان از محلبودجه سازمان مرکزی تعاون روستایی و بانک تعاون کشاورزی و سایر مزایای آنها به میزان مورد تأیید شورای شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهایتولید روستایی (موضوع ماده 17 این قانون) از محل اعتبارات طرح مربوط پرداخت خواهد شد. سهامداران شرکتهای سهامی زراعی چنانچه به تبعیت از برنامه فعالیتهای شرکتهای سهامی زراعی مربوط وظایف محول به خود راانجام ندهند، به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از عضویت شرکت سهامی زراعی اخراج و سهام آنها برابر آییننامهایکه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید خریداری و در مقابل دریافت بها به صورت نقد یا اقساطی در درجهاول به سایر سهامداران داوطلب شرکتهای سهامی زراعی که دارای سهام کمتری میباشند و در درجه دوم به شرکتهای سهامی زراعی مربوط واگذارخواهد شد. به اداره دارایی ترکیه مراجعه کرده و فرم پیش ثبت نام برای بررسی و تأیید آدرس شرکت را تکمیل کنید.

  • الف – در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ – ماده ۶۵
  • ثبت شرکت شخصی
  • معاونین و مشاورین استانداران
  • نسخهای از کارت گیت الکترونیکی امارات یا “تمبر”
  • تعیین نوع صورتجلسه تغییرات با توجه به نوع شرکت
  • دو برگ تقاضانامه
  • رأی گرفتن با شناسنامهی کسی که حضور ندارد

برای دهاتی که در حوزه عمل یک شرکت سهامی زراعی قرار میگیرند انجمن واحدی به نام انجمن واحد روستایی به جانشینیانجمنهای دهات تابعه شرکت مزبور برابر مقررات مربوط به انتخابات انجمنهای ده تشکیل خواهد شد. تبصره – تشکیلات اداری سازمان مرکز تعاون روستایی در کشور و ترتیب و حدود ارتباط واحدها و کارکنان آن با دستگاهها و سازمانهای اداریتابعه و وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها همچنین نحوه واگذاری تدریجی وظایف و امکانات و اختیارات سازمان مزبور به اتحادیههای تعاونیروستایی استانها و فرمانداری کل در جهت تفویض اختیارات به مسئولان محلی و تبعیت سیاست عدم تمرکز با تصویب وزیر تعاون و امور روستاهاتعیین خواهد شد. تبصره – کلیه اموال و دارایی و تعهدات انجمنهای ده منحل شده طی صورتجلسه به انجمن واحد روستایی مزبور تحویل و منتقل میشود وانجمن واحد روستایی کلیه وظایف و اختیارات انجمنهای ده را بر طبق مقررات مربوط نسبت به دهات واقع در حوزه عمل شرکت سهامی زراعیانجام خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید